Obywatel

Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej – sprawdź jak możesz przygotować się do nowych warunków współpracy z Wielką Brytanią.

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, przewiduje co do zasady zachowanie przez obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w tej Umowie, tj. od 1 stycznia 2021r. dotychczasowych uprawnień w zakresie prawa pobytu, jak i prawa do wykonywania pracy lub prowadzenia działalności na własny rachunek w państwie członkowskim UE, w którym nabędą uprawnienia beneficjentów Umowy zgodnie z warunkami w niej określonymi.

24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, na który składają się:

  • Umowa o handlu i współpracy,
  • Umowa o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej,
  • Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.

Umowa o handlu i współpracy jest centralnym elementem relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku. Obejmuje m.in. handel towarami, usługami w tym transport lotniczy i drogowy, koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, rybołówstwo, współpracę organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, udział Wielkiej Brytanii w programach UE oraz mechanizm zarządzania relacjami.

Konsekwencje w wybranych aspektach
Konsekwencje w wybranych aspektach
Dokumenty
Dokumenty
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Archiwum
Archiwum - Informacje do dnia 31.01.2020