Widok na przejście graniczne w Calais

Planujesz powrócić z narzędziami, sprzętem lub częściowo wykorzystanymi produktami z Wielkiej Brytanii? Przygotuj się!

17 października 2019

W związku z dużym zainteresowaniem, zamieszczamy poniżej informacje na temat wymaganych formalności w odniesieniu do towarów powracających z obszaru Wielkiej Brytanii, to jest towarów czasowo wywożonych do Wielkiej Brytanii przed brexitem a powracających po dacie bezumownego brexitu.

W sytuacji „twardego” brexitu konieczne będzie zgłoszenie towarów do odpowiedniej procedury celnej w UE. Obowiązujące przepisy unijnego prawa celnego, które stosuje się wobec państw trzecich, regulują miedzy innymi kwestie dotyczące „towarów powracających”, które są dopuszczane do obrotu na terytorium UE (importowane). Przepisy art. 203 UKC (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona Dz.Urz.UE L 269 z 10.10.2013, str.1, z późn. zm. – zwane: UKC) przewidują możliwość zwolnienia z należności celnych dla towarów powracających, po spełnieniu warunków przewidzianych w tych przepisach.

W przypadku towarów powracających, zgodnie z art. 253 RW ( Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz.UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm. – zwane: RW):

  1. W chwili złożenia zgłoszenia celnego do dopuszczenia do obrotu zgłaszający udostępnia urzędowi celnemu informacje, z których wynika, że warunki zwolnienia z należności celnych przywozowych zostały spełnione.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przedstawione na jeden z poniższych sposobów:
  3. poprzez udostępnienie odpowiednich danych zawartych w zgłoszeniu celnym lub zgłoszeniu do powrotnego wywozu, na podstawie których towary powracające zostały pierwotnie wywiezione lub powrotnie wywiezione z obszaru celnego Unii;
  4. za pomocą wydruku, uwierzytelnionego przez właściwy urząd celny, zgłoszenia celnego lub zgłoszenia do powrotnego wywozu, na podstawie których towary powracające zostały pierwotnie wywiezione lub powrotnie wywiezione z obszaru celnego Unii;
  5. za pomocą dokumentu wydanego przez właściwy urząd celny, zawierającego istotne dane zawarte w danym zgłoszeniu celnym lub zgłoszeniu do powrotnego wywozu;
  6. za pomocą dokumentu wydanego przez organy celne, poświadczającego, że warunki zwolnienia z należności celnych przywozowych zostały spełnione (arkusz informacyjny INF3).
  7. Jeżeli z informacji dostępnych właściwym organom celnym wynika, że towary zgłoszone do dopuszczenia do obrotu są towarami, które zostały pierwotnie wywiezione poza obszar celny Unii, i że w chwili wywozu spełniały warunki wymagane do ich zwolnienia z należności celnych przywozowych jako towary powracające, to informacje, o których mowa w ust. 2, nie są wymagane.
  8. Ustęp 2 nie ma zastosowania, jeżeli towary mogą zostać zgłoszone do dopuszczenia do obrotu ustnie bądź w inny sposób. Ustęp 2 nie ma także zastosowania do międzynarodowego przemieszczania opakowań, środków transportu ani do niektórych towarów będących przedmiotem szczególnych porozumień celnych, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Organem celnym właściwym do rozstrzygania w sprawie indywidualnej – dotyczącej m.in. zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów powracających – jest naczelnik urzędu celno-skarbowego. Właściwy organ celny, rozstrzygając w sprawach należących do jego właściwości, jest uprawniony do zbadania i oceny wszystkich posiadanych dowodów, pod względem faktycznym oraz prawnym.

Pozostałe FAQ dotyczące kwestii celno-skarbowych na stronach MF.