Flaga UK i UE w formie pastylek

Uznawanie oznakowania CE w Wielkiej Brytanii przedłużone do 1 stycznia 2023 r. – aktualizacja

21 czerwca 2022

W dniu 20 czerwca br. Wielka Brytania ogłosiła dalsze działania wspierające przedsiębiorców w procesie adaptacji do systemu UKCA.

Zapowiedziane działania:

  • Zmniejszenie kosztów ponownych badań dla certyfikacji UKCA przez umożliwienie producentom skorzystania z działań związanych z oceną zgodności dla oznakowania CE (zakończonych do 31 grudnia 2022 r.), jako podstawy do zastosowania UKCA. Zaproponowane rozwiązanie ma obowiązywać do czasu wygaśnięcia certyfikatu lub przez 5 lat (31 grudnia 2027 r.), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  • Brak konieczności ponownego testowania istniejących importowanych produktów, ponieważ będą one uważane za już wprowadzone na rynek w Wielkiej Brytanii.
  • Części zamienne służące do naprawy, zastąpienia czy konserwacji towarów już znajdujące się na rynku UK mogą spełniać te same wymagania, które obowiązywały w czasie, gdy oryginalny produkt lub system był wprowadzany na rynek brytyjski.
  • Do 31 grudnia 2025 r. przedsiębiorcy nadal będą mogli umieszczać oznakowanie UKCA oraz informacje o importerze w przypadku produktów z krajów EOG (i w niektórych przypadkach ze Szwajcarii) na dokumencie towarzyszącym lub etykiecie.

UWAGA: Powyższe zmiany nie dotyczą: wyrobów medycznych, produktów budowlanych, ciśnieniowych urządzeń transportowych, kolei linowych, bezzałogowych systemów latających, produktów kolejowych i urządzeń morskich.

Więcej informacji oraz aktualizacje wytycznych znaleźć można na poniższych stronach:
Using the UKCA marking
Placing manufactured goods on the market in GB

Spotkanie informacyjne: w dniu 29 czerwca br. odbędzie się również seminarium internetowe (2 sesje) dla przedsiębiorstw poświęcone zaproponowanym środkom.

Link do sesji o godzinie 12.oo dostępny jest tutaj

Link do sesji o godzinie 16.00 dostępny jest tutaj.


W dniu 24 sierpnia 2021 roku Brytyjski Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) poinformował o przedłużeniu terminu uznawania oznakowania CE w Wielkiej Brytanii (UK) do 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie ze wstępnymi zapowiedziami UK:

  • Możliwym będzie oznaczanie znakiem UKCA wyrobów, w odniesieniu do których przepisy pozwalają producentowi lub upoważnionemu przedstawicielowi na samodzielne sporządzenie i podpisanie deklaracji zgodności (UK Declaration of Conformity) bez konieczności przeprowadzenia badań i wydawania odpowiednich certyfikatów przez instytucję zewnętrzną;
  • Produkty o zwiększonych wymogach bezpieczeństwa, które dotychczas wymagały dodatkowego badania i certyfikowania przez jednostkę notyfikowaną przed ich oznakowaniem znakiem CE, również w przypadku oznakowania UKCA będą musiały zostać zbadane i certyfikowane przez brytyjską jednostkę zatwierdzoną (UK Approved Body);
  • Dla większości produktów wprowadzanych do obrotu w UK oznakowywanych dotychczas europejskimi znakami zgodności CE lub ɛ (tzw. „odwrócony epsilon”), wymagane będzie zastosowanie znaku UKCA od 1 stycznia 2023 r. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązkowe stanie się stosowane znaku UKCA (na opakowaniu produktu lub dokumentach dotyczących przywożonego produktu). Począwszy od 1 stycznia 2024 r. konieczne będzie umieszczanie oznaczenia UKCA na opakowaniach produktów importowanych do UK. Kategorie produktów, które zostaną objęte nowymi zasadami to m.in.: wyroby medyczne, wyroby i urządzenia dla kolei, urządzenia AGD, materiały wybuchowe do użytku cywilnego, wyroby budowlane, zabawki, zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe, dźwigi, przyrządy pomiarowe, produkty ujęte w dyrektywie ATEX, sprzęty radiowe i telekomunikacyjne, środki ochrony indywidualnej (PPE), urządzenia gazowe, maszyny, pojemniki na aerozole, czy urządzenia elektryczne do stosowania (pracy) w określonych granicach napięcia.
  • Możliwe będzie jednoczesne oznaczanie produktów zarówno za pomocą symbolu UKCA, jak i CE, o ile dany produkt będzie spełniał zarówno wymagania brytyjskie jak i unijne.
  • Przepisy UE dotyczące zasad znakowania towarów nadal będą obowiązywać zgodnie z treścią Protokołu irlandzkiego. Oznakowanie CE będzie nadal dopuszczalne w przypadku towarów, których zgodność została oceniona przez jednostkę notyfikowaną UE. Z kolei znak UKNI plus CE będzie używany w przypadku towarów, których zgodność została oceniona przez organ brytyjski. Znakowi UKNI zawsze będzie towarzyszyć oznaczenie CE.
  • W celu uzyskania oznaczenia UKCA firmy będą zobowiązane do poddania swoich produktów ocenie zgodności. Nadal będą istnieć dwie drogi uzyskania zgodności (w zależności od wymogów prawnych odnoszących się do danej kategorii produktów): samoocena lub ocena przez zatwierdzoną jednostkę (znajdującą się w bazie UK Market Conformity Assessment Bodies (UKMCAB)). Jednostki brytyjskie będą dokonywać oceny zgodności pod kątem UKCA a nie CE. Procedura certyfikacji może trwać 5-6 miesięcy.

Podstawowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktów nie odbiegają od regulacji europejskich i w ciągu najbliższych lat prawdopodobnie nie ulegną zmianie. Oznacza to, iż produkty spełniające wymagania odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych i dotychczas oznakowywane znakiem CE będą również spełniały wymagania brytyjskich „wyznaczonych standardów” (tzw. designated standards). Choć obecnie regulacje brytyjskie w dużej mierze pokrywają się z regulacjami UE i nie wprowadzają odmiennych wymagań dla produktów dotychczas oznakowywanych znakiem CE, znak UKCA będzie odwoływał się do prawa krajowego UK, a nie do dyrektyw i rozporządzeń UE.

Więcej informacji: https://www.gov.uk/government/news/businesses-given-more-time-to-apply-new-product-safety-marking

Materiały do pobrania:

Zdjęcie: multimedia.europarl.europa.eu