Deklaracja dostępności

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Ministerstwo) zapewnia dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.brexit.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-14

Strona www.brexit.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń, które wymieniamy w pkt 1-4.

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • są w całości w języku angielskim.
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, ponieważ zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. niektóre filmy zamieszone na stronie są w języku angielskim bez napisów w języku angielskim lub polskim.
 4. z uwagi na czasowe ograniczenia systemowe strony nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-06-26

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt z Sekretariatem Departamentu Spraw Europejskich Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

Tą samą drogą możesz złożyć:

 • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • skargę na brak dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.Żądanie to powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tej informacji.

 • Ministerstwo zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym ktoś wystąpi z żądaniem;
 • Jeżeli Ministerstwo nie może dotrzymać tego terminu, niezwłocznie informuje o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące;
 • Jeśli podmiot publiczny nie może zapewnić dostępu do informacji w żądanej formie, może zaproponować alternatywny dostęp do informacji.

Jeśli Ministerstwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji – wnioskodawca ma prawo złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości wnioskodawca może także przesłać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Główne wejście do siedziby Ministerstwa Rozwoju i Technologii znajduje się od strony pl. Trzech Krzyży. Do budynku prowadzą trzy komplety drzwi (w tym dwoje rozwieranych i jedne automatyczne — rozsuwane). Aby wyrównać poziomy, przed wejściem do budynku wybudowano spocznik ze stopniami schodowymi i dwa podjazdy z poręczami. Umożliwiają one swobodne wejście do budynku. W budynku znajduje się platforma przyschodowa dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzi też wejście od ul. Wspólnej.

Wejść od Pl. Trzech Krzyży i ul. Wspólnej pilnują służby ochrony. Oba te wejścia są objęte systemem kontroli dostępu (tripody, bramki wejściowe).

Przed budynkiem, od strony Pl. Trzech Krzyży, jest parking samochodowy. Wyznaczono na nim dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości jest od ul. Żurawiej. Na wewnętrznym dziedzińcu są się dodatkowe podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami.

Wewnętrzne klatki schodowe i windy zapewniają dostęp na wszystkie piętra budynku.

Kabiny wind są wyposażone w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a i wyświetlacze piętrowe. Umożliwiają zastosowanie komunikatów głosowych o lokalizacji danej windy.

Korytarze umożliwiają pełną komunikację poziomą. Są z niej wyłączone jedynie strefy objęte kontrolą dostępu.

Departamenty związane z budownictwem i mieszkalnictwem znajdują się przy

Chałubińskiego 4/6.

Wejście główne znajduje się w budynku A. Dostęp do recepcji umożliwia elektryczna platforma i rozkładane na schodach podesty. Na parterze budynku, po lewej stronie, jest recepcja. Można tam dowiedzieć się, jak poruszać się po budynku.Kliknij, aby przejść do szczegółowych informacji o dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848