Dokumenty – obywatel – arch.2020

Treść umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wraz z deklaracją polityczna w sprawie ram przyszłych relacji znaleźć można na poniższych stronach internetowych:

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Zmieniony protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej zawarty w umowie o wystąpieniu (17 października 2019)

Zmieniona deklaracja polityczna określająca ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (17 października 2019)

W perspektywie czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej (art. 50) Komisja Europejska podsumowała w swoim piątym komunikacie dotyczącym gotowości na brexit stan przygotowań do brexitu oraz środki awaryjne Unii Europejskiej. Zrobiła to w szczególności w świetle decyzji przyjętej w dniu 11 kwietnia przez Radę Europejską (art. 50), na wniosek Zjednoczonego Królestwa i w porozumieniu z nim, w sprawie okresu, o którym mowa w art. 50 do 31 października 2019 r.

Ze względu na utrzymującą się w Zjednoczonym Królestwie niepewność dotyczącą ratyfikacji umowy o wystąpieniu, zgodnie z ustaleniami z rządem Zjednoczonego Królestwa w listopadzie 2018 r., jak również na ogólną krajową sytuację polityczną, scenariusz zakładający brak porozumienia jest w dalszym ciągu możliwym, choć niepożądanym scenariuszem.

W komunikacie skupiono się na obszarach, które w nadchodzących miesiącach nadal wymagają szczególnej uwagi:

Prawo pobytu i prawa do zabezpieczenia społecznego przysługujące obywatelom

  • Państwa członkowskie UE-27 przygotowały lub przyjęły przed dniem 12 kwietnia 2019 r. krajowe środki awaryjne dla zapewnienia, aby obywatele Zjednoczonego Królestwa i członkowie ich rodzin pochodzący spoza UE mogli nadal legalnie przebywać w UE w okresie bezpośrednio po wystąpieniu bez umowy.
  • Aby zapewnić większą jasność, Komisja przedstawiła przegląd dotyczący praw pobytu w państwach członkowskich UE-27 (zobacz tutaj, w tym bezpośrednie linki do krajowych stron dotyczących gotowości). Przegląd ten będzie w dalszym ciągu aktualizowany.

Produkty lecznicze, wyroby medyczne i substancje chemiczne

  • Do dnia 12 kwietnia 2019 r. nie zapewniono zgodności z przepisami tylko w przypadku nielicznych produktów leczniczych centralnie dopuszczonych do obrotu (około 1 %). Europejska Agencja Leków (EMA) jest obecnie bliska zakończenia procesu zapewniania zgodności regulacyjnej w odniesieniu do produktów dopuszczonych do obrotu na szczeblu centralnym.
  • W odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do obrotu na szczeblu krajowym, konieczne są dalsze działania w celu zapewnienia zgodności produktów leczniczych z przepisami do dnia 31 października 2019 r.
  • Nadal trwa przenoszenie certyfikatów dotyczących wyrobów medycznych z jednostek notyfikowanych w Zjednoczonym Królestwie do jednostek notyfikowanych w UE-27.
  • Jeśli chodzi o substancje chemiczne, do końca kwietnia 2019 r. przeniesiono do państw członkowskich UE-27 rejestracje REACH 463 substancji, zaś 718 substancji nadal było zarejestrowanych wyłącznie przez podmioty rejestrujące mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) otworzyła „okno dla brexitu” w REACH-IT, aby podjąć niezbędne działania w celu przeniesienia rejestracji REACH przed datą wystąpienia.

Cła, podatki pośrednie i punkty kontroli granicznej

  • W dziedzinie ceł i podatków pośrednich Komisja już przed poprzednią datą wystąpienia zorganizowała liczne spotkania techniczne i opublikowała wytyczne dotyczące ceł, podatku od wartości dodanej (VAT) i podatku akcyzowego.
  • Administracje krajowe poczyniły znaczne inwestycje w infrastrukturę i zasoby ludzkie, przede wszystkim w państwach członkowskich, które są głównymi punktami wejściowymi i wyjściowymi w handlu między UE a Zjednoczonym Królestwem. Państwa członkowskie współpracują również z Komisją w ramach działań szkoleniowych i komunikacyjnych mających na celu dotarcie do podmiotów gospodarczych oraz innych zainteresowanych stron.
  • W dziedzinie kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) państwa członkowskie UE-27 utworzyły nowe punkty kontroli granicznej (PKG) lub rozbudowały istniejące punkty w miejscach wprowadzania przywozu ze Zjednoczonego Królestwa do UE.

Transport

  • Rozporządzenie w sprawie środków awaryjnych w dziedzinie transportu lotniczego obejmuje specjalny mechanizm umożliwiający unijnym liniom lotniczym spełnienie unijnych wymogów dotyczących własności i kontroli po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Proces ten jest w toku, a Komisja utrzymuje regularne kontakty z organami krajowymi.
   W sektorze transportu kolejowego podmioty, które nie podjęły niezbędnych kroków w celu uzyskania odpowiednich dokumentów UE-27, powinny je podjąć.

Działalność połowowa

  • W sektorze rybołówstwa Komisja podjęła szybkie działania w celu wdrożenia unijnych rozporządzeń w sprawie środków awaryjnych. Komisja i państwa członkowskie współpracują w celu gromadzenia informacji w odpowiednim formacie, tak aby wnioski o upoważnienie statków UE do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa mogły być rozpatrywane natychmiast po wejściu w życie rozporządzenia awaryjnego w sprawie upoważnień do połowów.
  • Komisja współpracuje również ściśle z państwami członkowskimi w celu dostosowania ich programów operacyjnych, tak aby – w razie konieczności i we właściwych przypadkach – środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego mogły być wykorzystywane do tymczasowego zaprzestania działalności.

Usługi finansowe

  • W okresie poprzedzającym poprzednią datę wystąpienia (12 kwietnia 2019 r.) przedsiębiorstwa poczyniły znaczne postępy w zakresie planowania awaryjnego, pewne kwestie pozostają jednak nierozwiązane. Przedsiębiorstwom ubezpieczeniowym, dostawcom usług płatniczych i innym operatorom usług finansowych, którzy pozostają nieprzygotowani w zakresie niektórych aspektów działalności (na przykład w zakresie zarządzania umowami i dostępu do infrastruktury), zdecydowanie zaleca się zakończenie prac przygotowawczych do dnia 31 października 2019 r. Komisja współpracuje z organami nadzoru na szczeblach unijnym i krajowym w celu zapewnienia pełnego wdrożenia planów awaryjnych przedsiębiorstw i oczekuje, że organy nadzorcze w Zjednoczonym Królestwie nie będą utrudniać przedsiębiorstwom wdrażania takich planów.

 

 • Komunikat KE „Przeciwdziałanie skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy: skoordynowane podejście Unii”

W dniu 10 kwietnia 2019 roku Komisja Europejska podsumowała intensywne przygotowania Unii Europejskiej do bezumownego brexitu i wydała praktyczne poradniki dla państw członkowskich dotyczące 5 obszarów – prawo pobytu i prawo do zabezpieczenia społecznego przysługujące obywatelom; ochrona danych; produkty lecznicze i wyroby medyczne; współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych oraz rybołówstwo.

Komunikat KE wraz z załącznikami znaleźć można poniżej:

Komunikat KE „Przeciwdziałanie skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy: skoordynowane podejście Unii”

Kalendarium głównych środków awaryjnych UE

Prawa obywateli do pobytu i zabezpieczenia społecznego: Skoordynowane podejście w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez porozumienia

Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych: Skoordynowane podejście w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez porozumienia

Produkty lecznicze i wyroby medyczne: Skoordynowane podejście w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez porozumienia

Ochrona danych: skoordynowane podejście w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez porozumienia

Przygotowany przez Komisję Europejską komunikat stanowi odpowiedź na apel przywódców UE-27 o zwiększenie gotowości na skutki brexitu na wszystkich możliwych szczeblach poprzez podjęcie koniecznych działań przygotowawczych na jak najwcześniejszym etapie.

19 grudnia 2018 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie planu awaryjnego działania na wypadek urzeczywistnienia scenariusza no deal brexit. Przedstawiony pakiet obejmuje 14 dodatkowych środków w ograniczonej liczbie obszarów, w których scenariusz braku porozumienia spowodowałby poważne zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw w 27 państwach UE. Do obszarów tych należą między innymi: usługi finansowe, transport lotniczy, cła oraz polityka klimatyczna.

Biorąc pod uwagę niepewność utrzymującą się w Zjednoczonym Królestwie wokół ratyfikacji umowy o wystąpieniu uzgodnionej między UE a Zjednoczonym Królestwem w dniu 25 listopada 2018 r. oraz  apel Rady Europejskiej art. 50 o przyspieszenie prac przygotowawczych na wszystkich szczeblach i w odniesieniu do wszystkich wersji rozwoju wydarzeń, Komisja Europejska opublikowała również zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w sytuacji urzeczywistnienia scenariusza no deal brexit.

Komisja Europejska przygotowała dokument zawierający zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w zakresie praw obywateli zawartych w umowie wyjścia UK z UE.

Ustawy przygotowujące Polskę na brexit: