Działalność gospodarcza obywateli UK w Polsce (rejestracja w CEIDG)

W zakresie rejestracji cudzoziemca w CEIDG będącego obywatelem Zjednoczonego Królestwa rozróżniamy dwie grupy:

1) Obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu i prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej przewiduje zachowanie przez obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w tej Umowie, tj. od 1 stycznia 2021 r., dotychczasowych uprawnień w zakresie prawa pobytu, jak i prawa do wykonywania pracy lub prowadzenia działalności na własny rachunek w państwie członkowskim UE (Artykuł 25 Umowy), w którym nabędą uprawnienia beneficjentów umowy zgodnie z warunkami w niej określonymi.

Po zakończeniu okresu przejściowego, tj. od 1 stycznia 2021 r. obywatele Zjednoczonego Królestwa i członkowie ich rodzin posiadają prawo pobytu w Polsce na dotychczasowych warunkach, jeśli:

  • korzystali z prawa pobytu w Polsce zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego (dotyczy to także obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy wjechali do Polski po dacie brexitu, a przed upływem okresu przejściowego),
  • w dalszym ciągu mieszkają w Polsce.

Osoby kwalifikujące się do prawa pobytu uprawnione są do otrzymania dokumentu pobytu zawierającego oświadczenie, że został wydany zgodnie z umową wystąpienia. Organem właściwym w zakresie wydania dokumentu pobytu jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Obywatelom Zjednoczonego Królestwa w przypadku posiadania prawa pobytu wydaje się zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, zaś w przypadku posiadania prawa stałego pobytu – kartę stałego pobytu. Członkom rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa w przypadku posiadania prawa pobytu wydaje się kartę pobytową, zaś w przypadku posiadania prawa stałego pobytu – kartę stałego pobytu.

Regulacje dotyczące pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin wynikające z postanowień umowy wystąpienia, zostały zawarte w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu na podstawie umowy oraz przepisów ww. ustawy, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. W celu wykazania uprawnienia do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej Obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie ich rodzin powinni legitymować się jednym z ww. dokumentów pobytowych.

Obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie ich rodzin, którzy przyjechali do Polski po okresie przejściowym.

Do obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin nieposiadających prawa pobytu wynikającego z umowy wystąpienia oraz z przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, po upływie okresu przejściowego mają zastosowanie ogólne zasady wjazdu i pobytu na terytorium Polski odnoszące się do obywateli państw trzecich. Oznacza to, że obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie ich rodzin, którzy przyjechali do Polski po 31 grudnia 2020 r. w celu zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG mają obowiązek legitymować się statusem pobytowym, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło:
1. Umowa o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
2. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej