Prawo jazdy

Prawa jazdy wydane przez Wielką Brytanię przed dniem 1 stycznia 2021 r. są dokumentami traktowanymi jako wydane przez kraj członkowski Unii Europejskiej i można z nich korzystać w okresie ich ważności. Wobec czego nie jest wymagana ich wymiana na polskie prawo jazdy.

Natomiast w przypadku praw jazdy wydanych w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r., Polska uznaje wydane prawa jazdy jako dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami na terytorium Polski w okresie ważności tych dokumentów w oparciu o przepisy Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r.

Wymiana praw jazdy wydanych w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r. będzie następować na analogicznych zasadach jak wymiana praw jazd wydanych przez inne państwa będące stronami Konwencji Wiedeńskiej.

Wydane po 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii prawo jazdy uprawnia do kierowania pojazdem silnikowym na terytorium Polski w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu. Po tym czasie wymagana jest jego wymiana na polskie prawo jazdy. Wymiana co do zasady nie wiąże się z obowiązkiem zdawania teoretycznej części egzaminu państwowego chyba, że organ uprawniony (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu) rozstrzygnie w postępowaniu administracyjnym, iż przedstawione zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w konwencjach o ruchu drogowym, a wówczas dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu.

Polskie prawo jazdy   jest także honorowane na terenie Wielkiej Brytanii.  Wynika to z faktu, że Polska, podobnie jak Wielka Brytania, jest stroną Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r., a wzór polskiego prawa jazdy jest zgodny ze wzorem z Konwencji. W przypadku uzyskania miejsca stałego lub czasowego pobytu w Wielkiej Brytanii, władze Wielkiej Brytanii mogą wymagać wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjskie prawo jazdy w określonym przez nie terminie.