Prawo jazdy

Prawa jazdy wydane przez Wielką Brytanię przed dniem 1 stycznia 2021 r. są dokumentami traktowanymi jako wydane przez kraj członkowski Unii Europejskiej i można z nich korzystać w okresie ich ważności. Wobec czego nie jest wymagana ich wymiana na polskie prawo jazdy.

Natomiast w przypadku praw jazdy wydanych w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r., Polska uznaje wydane prawa jazdy jako dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami na terytorium Polski w okresie ważności tych dokumentów w oparciu o przepisy Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r.

Wymiana praw jazdy wydanych w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r. będzie następować na analogicznych zasadach jak wymiana praw jazd wydanych przez inne państwa będące stronami Konwencji Wiedeńskiej.

Wydane po 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii prawo jazdy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym na terytorium Polski w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu. Po tym czasie wymagana jest jego wymiana na polskie prawo jazdy. Wymiana nie wiąże się ze zdawaniem egzaminów.

Polskie prawo jazdy   jest także honorowane na terenie Wielkiej Brytanii.  Wynika to z faktu, że Polska, podobnie jak Wielka Brytania, jest stroną Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r., a wzór polskiego prawa jazdy jest zgodny ze wzorem z Konwencji. W przypadku uzyskania miejsca stałego lub czasowego pobytu w Wielkiej Brytanii, władze Wielkiej Brytanii mogą wymagać wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjskie prawo jazdy w określonym przez nie terminie.