Rejestracja w Polsce pojazdu sprowadzonego z Wielkiej Brytanii (kierownica po prawej stronie)

Rejestracja pojazdów sprowadzonych z Wielkiej Brytanii po dniu 31 grudnia 2020 r. odbywa się na zasadach, które odnoszą się do rejestrowania pojazdów sprowadzonych z państw, które nie należą do Unii Europejskiej (państw trzecich).

Pojazd sprowadzony z Wielkiej Brytanii, który ma kierownicę umieszczoną po prawej stronie może być zarejestrowany, jeżeli do rejestracji takiego pojazdu przedstawione zostanie m.in. zaświadczenie o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania technicznego pojazdu.

Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późń. zm.) kierownica w pojeździe o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h, nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2a.

Jednak przepis § 9 ust. 2a ww. rozporządzenia dopuszcza umieszczenie kierownicy po prawej stronie pojazdu w pojeździe kategorii M1 o rodzaju samochód osobowy, nowym objętym świadectwem homologacji typu WE pojazdu, albo uprzednio zarejestrowanym na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej po dostosowaniu do ruchu prawostronnego w zakresie:

  • świateł zewnętrznych,
  • lusterek wstecznych,
  • prędkościomierza wyskalowanego w km/h (lub jednocześnie w km/h i mph).

Jednocześnie należy mieć na względzie § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia zgodnie z którym przepis ust. 2 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r.

Oznacza to, że w przypadku samochodu osobowego kategorii M1 ostatnio zarejestrowanego na stałe na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub ostatnio tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. zarejestrowanego na stałe na terytorium Wielkiej Brytanii, kierownica w takim pojeździe może być umieszczona po prawej stronie pojazdu, przy spełnieniu ww. warunków.

Jednocześnie należy zauważyć, iż rejestracja pojazdów jest zadaniem własnym organu rejestrującego pojazdy, który wykonuje je na własną odpowiedzialność w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dokonanie oceny dokumentów przedłożonych do wniosku o rejestrację pojazdu, ustalenie stanu faktycznego w tej sprawie i wydanie decyzji administracyjnej należy do wyłącznej właściwości starosty lub prezydenta miasta (w przypadku miast na prawach powiatu) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu.