Uznawanie wykształcenia uzyskanego w UK

Tryb i zasady uznawania w Polsce świadectw szkolnych, dyplomów oraz innych dokumentów o wykształceniu, wydanych przez szkoły i instytucje egzaminacyjne działające w systemach oświaty Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, należących do Zjednoczonego Królestwa nie uległy zmianie po ostatecznym opuszczeniu przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej.

Obowiązują zasady dotychczasowe, przedstawione w następujących aktach prawnych:

Świadectwa dokumentujące wykształcenie uzyskane w systemach oświaty Zjednoczonego Królestwa mogą być w Polsce uznane:

  1. z mocy prawa, czyli bez konieczności poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski  albo
  2. decyzją Kuratora Oświaty, czyli w wyniku postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Kuratora Oświaty.

UZNANIE Z MOCY PRAWA (dotyczy dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Zjednoczonym Królestwie)

Świadectwa, dyplomy i/lub inne dokumenty, które:

  • zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą na  terytorium Zjednoczonego Królestwa albo w systemie oświaty Anglii, Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej oraz uznaną przez władze edukacyjne Zjednoczonego Królestwa oraz
  • uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Zjednoczonym Królestwie są w Polsce uznane z mocy prawa za dokumenty potwierdzające wykształcenie średnie oraz uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w polskich uczelniach, w takim samym zakresie, jak w Zjednoczonym Królestwie.

Oznacza to, że posiadacze tego typu dokumentów nie muszą ubiegać się w polskich urzędach lub instytucjach o potwierdzenie poziomu wykształcenia i/lub uprawnień do studiowania w Polsce, lecz mogą składać odpowiednio przygotowane dokumenty zagraniczne bezpośrednio w wybranej polskiej uczelni, szkole policealnej lub u pracodawcy.

Przygotowanie dokumentów polega na:

  • uwierzytelnieniu – poprzez uzyskanie pieczęci apostille od odpowiednich władz Zjednoczonego Królestwa;
  • udokumentowaniu posiadanych uprawnień do podjęcia studiów wyższych w Zjednoczonym Królestwie oraz ich zakresie, jeśli jest ograniczony.

Informację na ten temat (pismo, oświadczenie etc.) powinny wydać odpowiednie lokalne władze edukacyjne lub szkoła w Zjednoczonym Królestwie.

  • przetłumaczeniu uwierzytelnionych dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Dalsze szczegóły procedury przyjęcia w Polsce na studia, do szkoły policealnej lub do pracy należy konsultować z wybraną uczelnią, szkołą policealną lub pracodawcą.

UZNANIE PRZEZ KURATORA OŚWIATY (dotyczy dokumentów, które nie uprawniają w Zjednoczonym Królestwie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe)

Wydane przez szkoły lub instytucje edukacyjne należące do systemu oświaty Anglii, Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej świadectwa i inne dokumenty o wykształceniu, które nie uprawniają do podjęcia studiów wyższych w Zjednoczonym Królestwie, mogą być w Polsce uznane wyłącznie przez Kuratora Oświaty, w drodze postępowania administracyjnego. W wyniku postępowania Kurator Oświaty podejmuje decyzję (w trybie k.p.a.) o uznaniu świadectwa i/lub innych dokumentów za dokumenty potwierdzające wykształcenie średnie, średnie branżowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe  lub podstawowe.

W tym przypadku posiadacz świadectwa powinien złożyć w Kuratorium Oświaty wniosek o uznanie świadectwa, dołączając do niego odpowiednie dokumenty. W celu uzyskania szczegółowych informacji zalecany jest kontakt z Kuratorium Oświaty, właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły lub uczelni.

Adresy Kuratorów Oświaty

Informacje o przedstawionych powyżej zasadach uznawania świadectw zagranicznych wraz z tekstami aktów prawnych znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

UZNANIE ŚWIADECTW W CELU  PRZYJĘCIA DO SZKOŁY INNEJ NIŻ POLICEALNA – inne procedury

Wobec posiadaczy świadectw wydanych przez szkoły i instytucje edukacyjne w ramach systemów oświaty Zjednoczonego Królestwa, którzy zamierzają kontynuować naukę w Polsce w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, zasadniczej szkole zawodowej lub szkole branżowej I lub II stopnia  obowiązują odrębne przepisy o przyjmowaniu do szkół osób powracających z zagranicy.

Informacje dotyczące przyjmowania do szkół  cudzoziemców i obywateli polskich przybywających z zagranicy są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.