Pytania i odpowiedzi – obywatel – arch.2020

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na główne pytania zadawane przez obywateli w związku z brexitem.


Nota prawna
Odpowiedzi na pytania mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy mieć w szczególności na uwadze, że scenariusz i warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE nie są obecnie ostatecznie określone. Nie można udzielić jednoznacznych i wiążących (w świetle przepisów prawa) odpowiedzi. Informacje zawarte w odpowiedziach w szczególności nie powinny być traktowane jako porada prawna.


Mienie przesiedleńcze a brexit

Zamierzam wrócić z Wielkiej Brytanii na stałe do Polski. Posiadam samochód, który służy zaspokajaniu moich podstawowych potrzeb komunikacyjnych. Chciałbym przywieść ten samochód do Polski jako mienie przesiedleńcze i ubiegać się o zwolnienie z podatku akcyzowego. Jak ubiegać się o zwolnienie z podatku akcyzowego w przypadku „twardego brexitu”?

W przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE przed terminem przywozu samochodu osobowego na terytorium Polski, w chwili przywozu samochodu będą miały zastosowanie przepisy art. 112 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 864 z późn. zm.). Oznacza to, że przywóz samochodu będzie traktowany tak jak przywóz z każdego innego kraju trzeciego, nie należącego do UE czy EFTA. O ile nie zostanie przyjęta Umowa Wyjścia, nie przewiduje się również okresu przejściowego, w którym przez pewien czas funkcjonowałyby dotychczasowe przepisy wobec przywozu samochodów z Wielkiej Brytanii.

Aby uzyskać zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego w związku z przybyciem na terytorium Polski na pobyt stały, konieczne jest w takim przypadku spełnienie łącznie następujących warunków:

 • samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
 • samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
 • osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;
 • osoba ta przebywała poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;
 • samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na terytorium kraju.

Należy pamiętać, że w przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE przywóz samochodu będzie podlegał również należnościom celnym, a nie tylko podatkowym. W kwestiach celnych, w przypadku mienia osobistego przywożonego przez osoby przenoszące swoje miejsce zamieszkania z Wielkiej Brytanii do Polski po tzw. hard brexicie, zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009  z dnia 16 listopada 2009 r. – art. 3 – 11 tego rozporządzenia. Na podstawie tych przepisów zwolnione z należności celnych przywozowych jest mienie osobiste przywożone przez osoby fizyczne, przenoszące swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej.

Zwolnienie jest ograniczone do mienia osobistego, które:
a)            za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, pozostawało w posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej sześć miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, które opuściła;
b)            jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Ponadto zwolnienie może zostać udzielone tylko osobom, których miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym Unii Europejskiej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy.

Dla celów stosowania ww. przepisów rozporządzenia nr 1186/2009 przyjmuje się, że wymagany co najmniej 12-miesięczny okres zamieszkiwania poza obszarem UE obejmuje również czas zamieszkiwania przez osobę przenosząca swoje miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Zwolnienia nie stosuje się do:
a)      wyrobów alkoholowych;
b)      tytoniu i wyrobów tytoniowych;
c)       handlowych środków transportu;
d)      przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

Z wyjątkiem szczególnych przypadków, zwolnienie przyznawane jest tylko w odniesieniu do mienia osobistego dopuszczonego do swobodnego obrotu w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia przez osobę zainteresowaną miejsca zamieszkania na obszarze celnym UE. Mienie może zostać dopuszczone do swobodnego obrotu w ww. okresie w kilku oddzielnych partiach.

W ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu, mienie osobiste, które zostało zwolnione z należności celnych przywozowych, nie może być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub odstępowane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania o tym właściwych organów.

Aby przywożone do wykorzystania w Polsce mienie osobiste przez osoby przenoszące swoje miejsce zamieszkania z wielkiej Brytanii do Polski mogło być zwolnione z należności celnych przywozowych, musi być zgłoszone organowi celnemu na terytorium Polski do procedury dopuszczenia do obrotu.

Co do zasady, wniosek o zwolnienie z należności celnych składany jest w chwili dokonywania zgłoszenia celnego. Dlatego właściwym organem, który rozstrzyga, czy w danym przypadku może być zastosowane zwolnienie celne jest ten organ celny, który przyjmuje to zgłoszenie.

Wiele szczegółowych informacji na temat mienia przesiedlenia znajduje się na rządowej stronie dedykowanej osobom powracającym do kraju (tutaj).

Zawiera ona m.in. informacje o formalnościach celnych. Należy zwrócić uwagę, że sprowadzając z państwa trzeciego np. samochód osobowy jako mienie przesiedleńcze do UE należy:

 • W pierwszym urzędzie celnym UE (na granicy z państwem trzecim) objąć go procedurą celną tranzytu. Zgłoszenie do procedury tranzytu można złożyć w formie elektronicznej. Procedurę tranzytu należy zakończyć w urzędzie celnym, w którym złożone będzie zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła. W przypadku przesiedlenia do Polski, będzie to urząd w Polsce właściwy dla miejsca zamieszkania.
 • Złożyć w wymienionym urzędzie wypełnione zgłoszenie celne, w jednej z następujących form:
  1) dokumentu papierowego SAD
  2) zgłoszenia celnego w formie komunikatu elektronicznego do systemu AIS/IMPORT
  lub wystąpić o przekazanie sprawy – procedura tranzytu – do innych organów celnych na terenie Unii (tj. do polskiego organu celnego). W tym drugim przypadku zgłoszenie celne wraz z załącznikami opisanymi poniżej należy złożyć we właściwym terenowo organie celnym w Polsce.

Do zgłoszenia celnego SAD należy dołączyć:
§  dokument transakcyjny (faktura, umowa kupna-sprzedaży),
§  dokumenty pojazdu z kraju pochodzenia (np. Certificate of Title w przypadku importu z USA),
§  inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu będące w posiadaniu importera, które  świadczą o użytkowaniu samochodu do celów osobistych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przeprowadzką do Polski (dowód rejestracyjny samochodu).

W praktyce można skorzystać z usług agencji celnej funkcjonującej na granicy oferującej m.in. przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej.

Ponadto, można skorzystać z dodatkowych informacji umieszczonych na portalu podatkowym.

Pracownicy delegowani z UK do pracy w UE a brexit

Chciałabym dowiedzieć się jak będzie wyglądała sytuacja osób, które obecnie oddelegowane są z UK do pracy w Polsce na podstawie A1. Czy w przypadku twardego brexitu A1 przestanie mieć swoją moc i niezbędne będzie odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce dla takich osób? Czy ewentualnie taki obowiązek będzie wchodził w życie już dzień po brexicie? Jak będzie wyglądała kwestia pozwoleń na pracę i pobyt dla Brytyjczyków pracujących w Polsce. Co w przypadku twardego brexitu będzie musiał zrobić pracodawca i taka osoba?

W przypadku bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. no-deal scenario), przestaną mieć zastosowanie dotychczas obowiązujące przepisy unijne w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. rozporządzenia nr 883/04 i 987/09.Oznacza to, że w relacjach z Wielką Brytanią nie będą stosowane również regulacje odnoszące się do delegowania pracowników, m.in. w zakresie wydawania dokumentów PD A1. Dokumenty PD A1 automatycznie utracą ważność w dniu, w którym Wielka Brytania przestanie być państwem członkowskim UE (w przypadku braku porozumienia z UE). W takiej sytuacji, od tego dnia, w związku z brakiem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia społeczne powinny być odprowadzane w państwie, w którym będzie wykonywana praca (w przypadku opisanym w mailu – w Polsce).Z uwagi na to, że nie jest przesądzone, kiedy Wielka Brytania opuści UE, należy zaznaczyć, że obowiązek, o którym mowa w poniższym mailu, powstanie z dniem, w którym Wielka Brytania przestanie być państwem członkowskim UE.

Informacja dotycząca zezwoleń na pracę i pobyt dla Brytyjczyków pracujących w Polsce.

Na wypadek braku wejścia w życie umowy wystąpienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, w dniu 15 marca 2019 r. uchwalona została ustawa regulująca m.in. status pobytowy obywateli tego państwa oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdzie ona w życie z dniem wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zakłada ona ustanowienie okresu, w którym pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin na terytorium Polski bezpośrednio po dacie brexitu będzie uznawany za legalny. Określa także podstawy prawne dla udzielenia im zezwoleń na pobyt czasowy oraz stały, uzależniając to od dysponowania prawem pobytu lub prawem stałego pobytu w dniu poprzedzającym dzień wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Ustawa przewiduje domniemanie posiadania jednego z takich praw przez osoby będące posiadaczami w dniu poprzedzającym jej wejście w życie ważnych dokumentów wydanych przez polskie organy obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin. Stąd też uzyskanie stosownych zezwoleń po brexicie na podstawie projektowanych przepisów będzie znacząco łatwiejsze dla osób posiadających te dokumenty. Rejestracja i uzyskanie kart pobytu członka rodziny obywatela UE może być więc ułatwieniem dla obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin, którzy będą chcieli pozostać w Polsce po brexicie.

Główne założenia ustawy regulującej status pobytowy Brytyjczyków w Polsce:

 • od daty brexitu do 31 grudnia 2020 r. pobyt i praca obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin będą uznawane za legalne jeśli dzień przed brexitem będą posiadali prawo pobytu w Polsce;
 • wprowadzenie nowych, dedykowanych dla Brytyjczyków rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy (na 5 lat) i stały (na czas nieokreślony), o które będzie można się ubiegać w okresie od daty brexitu do 31 grudnia 2020 r.;
 • domniemanie posiadania prawa pobytu lub prawa stałego pobytu w Polsce dzień przed brexitem dla osób posiadających w tym dniu zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, kartę pobytu lub kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE – uproszczenie postępowania o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały dedykowanego Brytyjczykom;
 • uprawnienie do uzyskania zezwolenia na pobyt stały po upływie 5 lat legalnego nieprzerwanego pobytu również po brexicie, na określonych warunkach;
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt będzie uprawniało do podejmowania pracy;
 • wnioski o zezwolenia na pobyt będą rozpatrywane przez urzędy wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce przebywania.
Zasady dotyczące ustalania ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczenia a brexit

Na jakich zasadach będzie obowiązywał obowiązek ubezpieczenia po brexicie?

Zasady dotyczące ustalania ustawodawstwa mającego zastosowanie (ustawodawstwa właściwego) dla osób migrujących między Polską a Wielką Brytanią są obecnie uregulowane w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i 987/2009 dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z mającym nastąpić w dniu 30 marca 2019 r. wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE sytuacja ta może ulec zmianie. Możliwe są dwa scenariusze:

 1. Zawarcie Umowy o wystąpieniu (Umowy Wyjścia – tzw. Withdrawal Agreement). W tym scenariuszu zastosowanie nadal będą miały zasady wynikające z ww. unijnych rozporządzeń 883/04 i 987/09. Zakładając, iż w ww. sytuacji zostało ustalone ustawodawstwo brytyjskie jako właściwe, w oparciu o zasady określone w ww. przepisach unijnych, należy domniemywać, że w takim scenariuszu nadal ta osoba podlegać będzie ustawodawstwu brytyjskiemu (o ile będzie ona nadal spełniać warunki określone w ww. przepisach unijnych).
 2. Bezumowne wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE. W tym scenariuszu przestają mieć zastosowanie unijne zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii będą obowiązywać wyłącznie przepisy krajowe w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym. Mając na uwadze fakt, iż obecnie osoba podlega ustawodawstwu brytyjskiemu, w naszej opinii zasadne byłoby zwrócenie się przez tą osobę do instytucji brytyjskiej, w której jest ona ubezpieczona, w celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie.
Praca i życie w Wielkiej Brytanii w sytuacji bezumownego brexitu

Przyjechałem właśnie do Anglii, zaczynam legalną pracę i chciałbym dowiedzieć się jaka będzie moja sytuacja po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czy po twardym brexicie będzie dwu letni okres przejściowy, w którym będzie dalej swobodny przepływ osób i towarów?

Osoby przebywające legalnie w Wielkiej Brytanii zostaną objęte specjalnymi rozwiązaniami przewidzianymi przez rząd brytyjski dla obywateli UE mieszkających w Wlk. Brytanii przed brexitem. Żeby pozostać w Wlk. Brytanii dłużej niż do 31.12.2020 r. będzie trzeba złożyć wniosek o specjalny tymczasowy status pobytowy tzw. pre settled status. Po 5 latach legalnego pobytu będzie można  uzyskać docelowy status pobytowy tzw. settled status. Warunkiem ich uzyskania jest legalny pobyt na Wyspach – w tym celu trzeba posiadać np. dowody zatrudnienia, płacenia podatków, zamieszkiwania itp. Zarówno do końca 2020 r. jak i po uzyskaniu pre settled i settled status będzie można mieszkać oraz pracować na Wyspach na takich samych warunkach jak obecnie.

Więcej informacji nt. settled i pre-settled status dostępne jest na stronie internetowej rządu brytyjskiego: https://www.gov.uk/eusettledstatus

W razie bezumownego brexitu nie będzie okresu przejściowego, który jest częścią wynegocjowanej Umowy wyjścia. Od daty brexitu handel UE-Wielka Brytania będzie odbywał się na zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO) a eksport obu stron zostanie obłożony cłem wedle unijnej i brytyjskiej taryfy celnej. Rząd brytyjski deklaruje, że do 2020 r. wjazd do Wielkiej Brytanii będzie możliwy na bazie dowodu osobistego (ta możliwość się skończy w 2020 r. ale nie podano jeszcze informacji kiedy dokładnie).

Poród w Polsce przez kobietę pracującą i mieszkającą w UK

Jestem w ciąży. Na co dzień mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii. Planuje wrócić do Polski – tu urodzić i zostać. Jakie dokumenty są wymagane aby móc urodzić w Polsce po brexicie?

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) wszystkie kobiety mające polskie obywatelstwo i miejsce zamieszkania w Polsce, będące w okresie ciąży, porodu i połogu, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej bez względu na ubezpieczenie (finansowanych z budżetu państwa).

W związku z powyższym, jeżeli autorka pytania wróci do Polski po dacie brexitu bezumownego (o ile do takiego dojdzie) – a co za tym idzie nie będzie mogła już skorzystać w Polsce ze świadczeń zdrowotnych na podstawie brytyjskiego dokumentu (S1, S2 lub EKUZ) – to będzie uprawniona do świadczeń finansowanych z budżetu państwa, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego ciążę.

Wpływ brexitu na świadczenie emerytalne

Co ze świadczeniem emerytalnym w związku z brexitem? Czy coś się może zmienić? Czy okres przepracowany w Wielkiej Brytanii zostanie zaliczony do polskiej emerytury? Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do ZUS z UK?

Aktualnie nie można przesądzić o tym, na jakich zasadach Wielka Brytania opuści Unię Europejską i jaki ostateczny kształt będą miały przepisy prawne regulujące kwestie zabezpieczenia społecznego po dacie brexitu, w tym jakie będą zasady i tryb ustalania prawa do emerytury osobom, które mają polskie i brytyjskie okresy ubezpieczenia.

Umowa o wystąpieniu, wynegocjowana przez UE z Wielką Brytanią, zabezpiecza kompleksowo prawa w zakresie zabezpieczenia społecznego osób, które zrealizowały prawo do swobodnego przepływu osób między Polską a Wielką Brytanią do dnia wystąpienia tego państwa z UE.

W przypadku bezumownego opuszczenia UE przez Wielką Brytanię część zagadnień dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego uregulowano na poziomie unijnym w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/500 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz na poziomi krajowym w ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 poz. 622).

W świetle tych regulacji prawnych w przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, o ile to konieczne uwzględni okresy ubezpieczenia przebyty w Wielkiej Brytanii przed wystąpieniem z UE, jak również będzie brał pod uwagę zdarzenia i okoliczności, od których jest uzależnione prawo do polskiej emerytury/renty, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii również po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Przyznane przez Polskę świadczenia, zarówno przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, jaki i po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, będą transferowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do Wielkiej Brytanii.

Z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego, określonego polskimi przepisami (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny) uzyska się prawo do polskiej emerytury. Prawo to nie jest uzależnione od udowodnienia określonej długości stażu pracy, a jedynie od faktu odprowadzenia składek do polskiego systemu emerytalnego. Przy ustalaniu prawa tego świadczenia nie będzie więc potrzeby uwzględniania okresów ubezpieczenia przebytych przez Państwa w Wielkiej Brytanii. Uzyska się prawo do polskiej emerytury, wyłącznie za okresy ubezpieczenia w Polsce.

Wysokość emerytury zostanie ustalona na podstawie sumy zwaloryzowanych składek emerytalnych zapisanych na koncie w ZUS po 1998 r. oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego ustalonego za lata ubezpieczenia przed 1999 r., podzielonej przez średnie dalsze trwanie życia tj. przewidywaną przez Główny Urząd Statystyczny liczbę miesięcy, przez którą będą Państwo pobierać emeryturę.

Jeżeli jakieś okresy pracy w Wielkiej Brytanii zostały przebyte przed 1999 r., mogą one wpłynąć na korzystniejszy sposób ustalania kapitału początkowego. Okresy tę zostaną uwzględnione po dostarczeniu do ZUS zaświadczenia wystawionego przez brytyjską instytucję ubezpieczeniową.

Wobec faktu, że ZUS będzie (nawet w sytuacji twardego brexitu) brał pod uwagę zdarzenia i okoliczności, od których jest uzależnione prawo do polskiej emerytury, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii również po jej wystąpieniu z UE, nadal będzie stosowana regulacja prawna wynikająca z art. 103 a polskiej ustawy emerytalnej, dotycząca zawieszania prawa do emerytury, gdy kontynuowane jest zatrudnienie w UK. W związku z tym w celu otrzymywania emerytury z Polski konieczne będzie rozwiązanie stosunku pracy z brytyjskim pracodawcą i dostarczenie do ZUS dokumentu, wystawionego przez brytyjski zakład pracy, potwierdzającego zakończenie tego zatrudnienia.

Po dacie brexitu polskie świadczenia emerytalne będą transferowane na wniosek osoby zainteresowanej do Wielkiej Brytanii, nawet w sytuacji bezumownego opuszczenia UE przez Wielką Brytanię.

Przewóz zwierząt domowych a brexit

Jak bezumowny brexit wpłynie na przewóz psa czy kota pomiędzy Polską a Wielką Brytanią?

W przypadku tzw. twardego brexitu czyli sytuacji, w której Wielka Brytania opuści UE bez umowy państwo to utraci status kraju członkowskiego i stanie się tzw. państwem trzecim. Powyższe oznacza zmianę wymagań dotyczących przemieszczania/ przywozu zwierząt z ww. państwa na terytorium UE.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską (KE) w chwili obecnej Wielka Brytania nie została umieszczona na żadnej z list KE uprawniających do stosowania dotychczasowych, „uproszczonych” zasad przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (tryb „uproszczony”: chip, szczepienie p/wściekliźnie, paszport).

W związku z powyższym psy oraz koty przemieszczane z Wielkiej Brytanii do UE będą musiały spełniać następujące wymagania:

być prawidłowo oznakowane (mikrochip),
posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
posiadać badania przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania,
posiadać dokument identyfikacyjny – świadectwo zdrowia (więcej na temat dokumentów towarzyszących można przeczytać w punkcie 3).
UWAGA! Paszport dla zwierząt domowych wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem uprawniającym do przemieszczenia/ przywozu zwierząt na terytorium Unii Europejskiej.

Zasady wwozu psów oraz kotów na terytorium Wielkiej Brytanii nie ulegają zmianie dla obywateli Unii Europejskiej:

Zwierzęta muszą być prawidłowo oznakowane;
Zwierzęta musza posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
Zwierzęta muszą posiadać paszport wydany w UE;
Psy musza zostać poddane profilaktyce przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis (więcej na temat dodatkowych wymogów można przeczytać w punkcie 4).
Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzona niezgodność z ww. zasadami zwierzę może zostać poddane kwarantannie na okres do 4 miesięcy, lub zostanie wydana decyzja zakazująca wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii. Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży. Więcej informacji dotyczących przemieszczania zwierząt po opuszczeniu przez Wielką Brytanię UE jest dostępnych na stronie internetowej KE, w przewodniku (str. 9-13) oraz na stronie internetowej właściwych władz weterynaryjnych Wielkiej Brytanii (Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA), informacje w języku angielskim). Na wspomnianej stronie znajdują się także informacje na temat przywozu zwierząt do Wielkiej Brytanii.

Ponadto informacje w zakresie przewozu zwierząt pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, w przypadku bezumownego brexitu, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w języku polskim. W kontekście przewozu zwierząt szczególnie przydatne będą informacje zawarte w pliku Brexit-pytania i odpowiedzi oraz noty informacyjne KE dotyczące przemieszczania zwierząt, a także podróżowania pomiędzy Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem.

Więcej informacji na temat przemieszczania psów i kotów z państw trzecich do UE.

Wszystkie inne zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym mogą być przemieszczane do Polski na zasadach przemieszczania zwierząt z państw trzecich.

Przewóz paczek po brexicie

Jak będzie wyglądała kwestia przewozu paczek przez granicę UE – Wielka Brytania?

Wykonanie operacji transportowej (czyli np. przewiezienie paczki z jednego państwa Unii Europejskiej (UE) do drugiego państwa UE na zlecenie klienta) wykonuje się obecnie na podstawie tzw. listu przewozowego, wykonanego w 3 egzemplarzach, po 1 dla nadawcy, odbiorcy i wykonawcy przewozu. W chwili obecnej firmy wykonujące przewozy pojazdami o d.m.c. poniżej 3,5 t nie muszą spełniać dodatkowych wymagań, np. nie muszą posiadać licencji, nie mają obowiązku wyposażenia pojazdów w tachografy. Wobec tego po brexicie można oczekiwać zachowania status quo (z wyjątkiem ew. procedur celnych).

UE zakończyła negocjacje nad aktem prawnym, którego celem jest zapewnienie wykonywania usług transportu pasażerskiego i towarowego również w przypadku „hard brexit”, przynajmniej do końca grudnia 2019 roku. Należy podkreślić, że powyższy akt zakłada wzajemność – nie zapewnia on prawa dla polskich firmy do świadczenia usług przewozu w Wielkiej Brytanii (UK), je natomiast zapewnić ma akt prawny nad którym pracuje UK.

Jeśli wjazd do UK nastąpi przed brexitem, a powrót na terytorium UE już po „hard brexit”, z punktu widzenia obywateli UE ew. zmiany przepisów w tym okresie mogą spowodować utrudnienia na granicach – stąd rekomenduje się wstrzymanie operacji transportowych w kilku pierwszych dniach po „hard brexit”, jeśli będzie to możliwe. Takie są m.in. rekomendacje służb francuskich.

Po „twardym” brexicie bezpośredni przywóz towarów do Polski z UK może wiązać się z koniecznością przekazywania danych bezpieczeństwa dla celów analizy ryzyka, tj. składania przywozowych deklaracji skróconych. Dane te może zawierać zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą tranzytu.

Jeżeli towary są wprowadzane na obszar celny UE drogą morską, przywozową deklarację skróconą składa się przynajmniej dwie godziny przed przybyciem statku do pierwszego portu wprowadzenia na obszar celny UE – w przypadku towarów przywożonych z wszystkich portów UK oraz Wysp Normandzkich i wyspy Man.

Co do zasady, towary powinny się przemieścić z UK do Polski w ramach procedury tranzytu. Od przedsiębiorcy zależeć będzie wybór jednej z dwóch możliwych procedur: wspólnej procedury tranzytowej w systemie NCTS (w Polsce pod nazwą NCTS2) lub procedury TIR.

W przypadku wspólnej procedury tranzytowej zabezpieczenie długu celnego powinno obejmować obszar UK.  W Polsce należy pamiętać o prawidłowym zakończeniu operacji tranzytowej w urzędzie celnym przeznaczenia, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji poboru długu celnego z tytułu nieprawidłowości.

Również w przypadku wywozu towarów, wszystkie wywożone towary do państw trzecich z obszaru celnego UE są objęte analizą ryzyka w zakresie danych bezpieczeństwa i ochrony. Dane te, co do zasady, są przekazywane wraz ze zgłoszeniem celnym wywozowym.

Towary zawarte w przesyłkach pocztowych/kurierskich, przywożone z państw trzecich (spoza UE), są traktowane tak samo, jak każde inne importowane towary. Zatem przesyłanie towarów do Polski spoza terytorium UE wiąże się – za wyjątkiem zwolnień wynikających wprost z przepisów prawa – z koniecznością uiszczenia przywozowych należności celnych i podatkowych, niezależnie od tego, czy towary te:

 •     zostały zakupione, czy też otrzymane bezpłatnie;
 •     są nowe, czy używane;
 •     są przeznaczone na prywatny użytek, czy ostatecznie sprzedawane.

Przykład zwolnienia:
Zwalnia się od CŁA – przesyłki wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego (spoza UE) do odbiorcy znajdującego się na terytorium UE (np. w Polsce), zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. towary których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Zwolnienia tego nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zwalnia się o podatku VAT – import towarów umieszczonych w (takich) przesyłkach pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 22 euro. Ponadto należy mieć na uwadze, iż w przypadku towarów importowanych w drodze „zamówienia wysyłkowego”, nie stosuje się zwolnienia od podatku VAT.

Informacje na temat przepisów i formalności celnych, jakie obowiązują w UE wobec krajów trzecich – można uzyskać w Krajowej Informacji Skarbowej. Szereg informacji zawierają m.in. specjalnie przygotowane przez Ministerstwo Finansów dwie broszury informacyjne:

1)    Informacja dla przedsiębiorców na temat formalności celnych, jakie będą obowiązywać w przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

2)    Informacja o formalnościach celnych, których należy dokonać w odniesieniu do towarów, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. twarde wyjście)

W celu uzyskania informacji na temat przepisów i formalności celnych, jakie mogą/będą obowiązywać w UK (po wystąpieniu z UE) – należy kontaktować się z brytyjskimi władzami (organami). Wybrane informacje w tym zakresie mogą być dostępne w brytyjskich serwisach internetowych oraz informacja o stawkach celnych jakie mają obowiązywać w UK po „twardym” brexicie.

Polskie prawo jazdy a brexit

Czy polskie prawo jazdy – w przypadku bezumownego brexitu – będzie dalej akceptowane czy muszę wyrobić międzynarodowe prawo jazdy?

W przypadku umownego brexitu wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) odbędzie się na podstawie wynegocjowanej Umowy Wyjścia, zakładającej okres przejściowy.

W przypadku bezumownego brexitu wyjście Wielkiej Brytanii z UE nastąpi bez porozumienia co oznacza, że z dniem wystąpienia całe prawo UE przestaje mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii jako państwa członkowskiego UE.

Polska podobnie jak Zjednoczone Królestwo (UK) jest stroną Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r. (Wielka Brytania ratyfikowała Konwencję w dniu 28 marca 2018 r., wejdzie ona w życie w stosunku do UK w dniu 28 marca 2019 r.). Oznacza to, że polskie prawo jazdy, wydane zgodnie ze wzorem określonym w tej Konwencji, powinno być honorowane na terenie Zjednoczonego Królestwa po wyjściu UK z UE. Dotyczy to wyłącznie kierowców niemających stałego miejsca zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z deklaracją UK w przypadku osób które przeprowadzą się do UK, lub mają tam miejsce stałego zamieszkania, prawo jazdy wydane przez kraj UE będzie ważne przez 3 lata lub do 70 roku życia, a następnie będzie musiało być wymienione.

Wpływ brexitu na turystykę

Czy wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE będzie miało wpływ na usługi turystyczne oraz sam ruch turystyczny pomiędzy Polską a Wielką Brytanią?

Należy rozróżnić 2 sytuacje:

1. Uporządkowany brexit
W takim wariancie wyjście UK z UE odbywa się na podstawie wynegocjowanej umowy wyjścia. W trakcie tzw. okresu przejściowego świadczenie usług, jak również ruch turystyczny nie powinny zostać niczym zakłócone. Ewentualne zaburzenia mogą zostać spowodowane obawami turystów, które wynikają z ogólnej niepewności związanej z brexitem. Uregulowanie sytuacji po zakończeniu okresu przejściowego będzie zależeć od kształtu przyszłych relacji UE-UK.

2. Bezumowny brexit
W tym wariancie wyjście UK z UE następuje bez porozumienia co oznacza, że z dniem wystąpienia całe prawo UE przestaje mieć zastosowanie do UK jako państwa członkowskiego UE.

Warto podkreślić, że w ramach prowadzonych działań przygotowawczych do bezumownego brexitu Unia Europejska podjęła działania zapobiegające poważnym zaburzeniom m.in. w obszarze wiz, jak również transportu, w szczególności lotniczego, Celem podjętych przez UE działań jest złagodzenie potencjalnych skutków tzw. twardego brexitu, w tym w obszarach mających pośredni wpływ na prowadzoną działalność turystyczną, tj. w zakresie wiz oraz transportu.

Wizy
Polityka wizowa podlega pełnej harmonizacji na poziomie unijnym, a kwestię posiadania wizy lub zwolnienia z tego obowiązku dla obywateli państw trzecich (a takim stanie się Zjednoczone Królestwo po wyjściu z UE) udających się do strefy Schengen na maksymalny okres 90 dni (w okresie 180 dni) regulowana jest poprzez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. Nowa propozycja Komisji, przedłożona w związku z brexitem, zakłada umożliwienie bezwizowego wjazdu wszystkich obywateli brytyjskich z dniem opuszczenia UE przez UK, niezależnie od tego czy umowa wyjścia zostanie podpisana czy nie. W konsekwencji, nie należy się spodziewać szczególnych utrudnień w tym zakresie. Prace nad ww. rozporządzeniem nadal trwają.

Transport
W UE swoboda świadczenia wewnątrzunijnych usług lotniczych przez przewoźników lotniczych z państw członkowskich (unijnych przewoźników lotniczych) regulowana jest przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie UE, które ustanawia również zasady wydawania koncesji tym przewoźnikom. W sytuacji bezumownego brexitu, z dniem 30 marca 2019 r. przewozy lotnicze między Wielką Brytanią a państwami członkowskimi przestaną być regulowane wspomnianym rozporządzeniem. Nowa propozycja Komisji, przedłożona w związku z brexitem, zakłada umożliwienie wykonywania przewozów lotniczych przez przewoźników brytyjskich do 30 marca 2020 roku o ile wcześniej nie zostanie zawarta kompleksowa umowa o transporcie lotniczym pomiędzy UE i jej państwami członkowskimi a Wielką Brytanią. Regulacje te będą miały zastosowanie pod warunkiem, że Wielka Brytania zastosuje wobec przewoźników lotniczych z Unii Europejskiej środki równoważne.

Wymagane dokumenty do wyjazdu do Zjednoczonego Królestwa

Bardzo proszę o informację, czy jest w jakiejś lokalizacji udostępniona lista kompletnych dokumentów wymaganych podczas transportu na potrzeby własne do i z Wielkiej Brytani (Anglii)?

Jeżeli chodzi o politykę wizową to podlega ona pełnej harmonizacji na poziomie unijnym. Nowa propozycja Komisji, przedłożona w związku z brexitem, zakłada umożliwienie bezwizowego wjazdu wszystkich obywateli brytyjskich z dniem opuszczenia UE przez UK, niezależnie od tego czy umowa wyjścia zostanie podpisana czy nie. W konsekwencji, nie należy się spodziewać szczególnych utrudnień w tym zakresie. Jednocześnie, rząd brytyjski ogłosił, że nie zamierza wprowadzać obowiązku wizowego dla obywateli państw członkowskich UE w przypadku krótkich pobytów turystycznych i służbowych. Wprowadzenie niniejszej zmiany zapewni więc pełną symetrię wzajemnych stosunków wizowych.

Co więcej należy wspomnieć także o tym, że Polska podobnie jak Zjednoczone Królestwo (ZK) jest stroną Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r. (Wielka Brytania ratyfikowała Konwencję w dniu 28 marca 2018 r., wejdzie ona w życie w stosunku do ZK w dniu 28 marca 2019 r.). Oznacza to, że polskie prawo jazdy, wydane zgodnie ze wzorem określonym w tej Konwencji, powinno być honorowane na terenie Zjednoczonego Królestwa po wyjściu ZK z UE. Dotyczy to wyłącznie kierowców niemających stałego miejsca zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii

Należy wspomnieć także o tym, że dodatkowe dokumenty mogą być wymagane, w przypadku gdy przewożone są towary w ilościach podlegających deklaracjom celnym, mając na uwadze, że w przypadku no-deal Wielka Brytania stanie się państwem trzecim / spoza UE.

W przypadku transportu towarów jedynie na potrzeby własne to, biorąc pod uwagę znajomość regulacji w tym zakresie, nie podlegają temu obowiązkowi.