Prawo stałego pobytu w UK

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy Wyjścia wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania od 1 lutego 2020 roku tak zwanego okresu przejściowego.
W czasie trwania okresu przejściowego regulacje/ zasady funkcjonowania w zakresie prawa stałego pobytu w UK nie ulegną zmianie do końca grudnia 2020 roku.

Od momentu bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE wszyscy obywatele UE nieposiadający obywatelstwa Wielkiej Brytanii lub Irlandii muszą uzyskać status osiedlonego lub status tymczasowy (tzw. pre-settled status). Przyznanie statusu oznacza nabycie przez obywateli UE praw wynikających dotąd z prawa unijnego. O status osiedlonego muszą też wystąpić osoby posiadające europejską kartę stałego pobytu, i powinny wystąpić osoby posiadające tzw. indefinite leave to remain. Utrata praw następuje po opuszczeniu Wielkiej Brytanii na okres powyżej 5 lat w przypadku posiadania statusu osiedlonego i okresu 2 lat dla statusu tymczasowego.

Uzyskanie statusu osiedlonego następuje przez złożenie wniosku elektronicznego, przy czym na złożenie wniosku będzie czas do końca czerwca 2021 r. (warunkiem jest bycie rezydentem UK przed 30 grudnia 2020 r.).

W przypadku wyjścia UK z UE w wariancie bezumownym, osoby napływające do UK po brexicie nie będą musiały regulować swojego pobytu, jeśli nie przekracza on 3 miesięcy. Osoby chcące pozostać w UK powyżej 3 miesięcy będą musiały uzyskiwać tymczasowy status imigracyjny, tzw. leave to remain, umożliwiający pozostanie w UK na okres nieprzekraczający 36 miesięcy.
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe założenie wizowe, stanowiące obecnie przedmiot prac brytyjskiej administracji.

Aktualne informacje dotyczące działań UK w odpowiedzi na brexit znaleźć można na stronie brytyjskiej administracji.