Przewóz zwierząt

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy Wyjścia wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania od 1 lutego 2020 roku tak zwanego okresu przejściowego.
W czasie trwania okresu przejściowego regulacje/ zasady funkcjonowania w zakresie przewozu zwierząt nie ulegną zmianie do końca grudnia 2020 roku.

W przypadku tzw. twardego brexitu czyli sytuacji, w której Wielka Brytania opuści UE bez umowy państwo to utraci status kraju członkowskiego i stanie się tzw. państwem trzecim. Powyższe oznacza zmianę wymagań dotyczących przemieszczania/ przywozu zwierząt z ww. państwa na terytorium UE.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską (KE) w chwili obecnej Wielka Brytania nie została umieszczona na żadnej z list KE uprawniających do stosowania dotychczasowych, „uproszczonych” zasad przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (tryb „uproszczony”: chip, szczepienie p/wściekliźnie, paszport).

W związku z powyższym psy oraz koty przemieszczane z Wielkiej Brytanii do UE będą musiały spełniać następujące wymagania:

UWAGA! Paszport dla zwierząt domowych wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem uprawniającym do przemieszczenia/ przywozu zwierząt na terytorium Unii Europejskiej.

Zasady wwozu psów oraz kotów na terytorium Wielkiej Brytanii nie ulegają zmianie dla obywateli Unii Europejskiej:

Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzona niezgodność z ww. zasadami zwierzę może zostać poddane kwarantannie na okres do 4 miesięcy, lub zostanie wydana decyzja zakazująca wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii. Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży. Więcej informacji dotyczących przemieszczania zwierząt po opuszczeniu przez Wielką Brytanię UE jest dostępnych na stronie internetowej KE, w przewodniku (str. 9-13) oraz na stronie internetowej właściwych władz weterynaryjnych Wielkiej Brytanii (Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA), informacje w języku angielskim). Na wspomnianej stronie znajdują się także informacje na temat przywozu zwierząt do Wielkiej Brytanii.

Ponadto informacje w zakresie przewozu zwierząt pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, w przypadku bezumownego brexitu, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w języku polskim. W kontekście przewozu zwierząt szczególnie przydatne będą informacje zawarte w pliku Brexit-pytania i odpowiedzi oraz noty informacyjne KE dotyczące przemieszczania zwierząt, a także podróżowania pomiędzy Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem.

Więcej informacji na temat przemieszczania psów i kotów z państw trzecich do UE.

Wszystkie inne zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym mogą być przemieszczane do Polski na zasadach przemieszczania zwierząt z państw trzecich.