Cyfryzacja

Noty KE na wypadek bezumownego brexitu w obszarze CYFRYZACJA:

Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej chcąc w jak najlepszym stopniu przygotować przedsiębiorców na skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej opracowały noty dedykowane wybranym sektorom gospodarki oraz szczególnym zagadnieniom.

Poniżej przedstawiamy noty w obszarze CYFRYZACJA:

Przedsiębiorstwa mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie świadczące usługi społeczeństwa informacyjnego na terytorium UE będą podlegać jurysdykcji każdego poszczególnego państwa członkowskiego UE-27.

Począwszy od dnia wystąpienia dostawcy usług zaufania mający siedzibę w UK będą dostawcami usług zaufania z państwa trzeciego. Ponadto usługi zaufania świadczone przez dostawców usług zaufania mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie nie będą uznawane w UE za „kwalifikowane usługi zaufania”.

Począwszy od dnia wystąpienia systemy identyfikacji elektronicznej, które przed dniem wystąpienia zostały notyfikowane przez Zjednoczone Królestwo nie będą już uznawane przez państwa członkowskie UE-27.

Od dnia wystąpienia osoby fizyczne zamieszkałe w Zjednoczonym Królestwie (o ile nie mają obywatelstwa państwa członkowskiego) lub przedsiębiorstwa mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie nie będą mogły korzystać z rozporządzenia (UE) 2018/302 (Rozporządzenie w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym).

Od dnia wystąpienia handlowcy mający siedzibę w Zjednoczonym Królestwie i oferujący swoje towary lub usługi klientom w UE będą w dalszym ciągu podlegać przepisom rozporządzenia (UE) 2018/302wodniesieniu do tych działań.

W przypadku braku „decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony” lub „odpowiednich zabezpieczeń” jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych może mieć miejsce na podstawie tak zwanych „odstępstw”: umożliwiają one przekazywanie danych w określonych przypadkach, na przykład w oparciu o zgodę na przekazanie danych, w celu wykonania umowy, do realizacji roszczeń prawnych lub ze względu na ważne przesłanki interesu publicznego.

Wraz z datą brexit przedsiębiorstwa i organizacje mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie oraz obywatele państw trzecich (obywatele spoza UE-27), którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, nie będą już uprawnieni do rejestracji domeny .eu lub, jeśli już ją posiadają, odnowienia domeny zarejestrowanej przed datą brexit. Koniecznością stanie się podanie operatorowi rejestru nowego adresu siedziby organizacji (jeśli rejestracja domeny dotyczy osoby prawnej) lub adresu zamieszkania (jeśli rejestracja dotyczy osoby fizycznej) w innym niż Wielka Brytania państwie członkowskim UE-27 lub państwie należącym do EOG.

Informacje na temat rejestracji nazw w domenie .eu po brexicie można znaleźć również na stronie EURID, który jest operatorem rejestru tej domeny.

Wszystkie noty Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej opublikowane w zakresie brexit znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Dodatkowe dokumenty: