Towary rolno-spożywcze

Wymiana handlowa pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską:

Polska, wraz z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, wchodzi w skład Unii Celnej. Oznacza to, że handel pomiędzy państwami członkowskimi jest wymianą wewnętrzną (brak granic celnych) w ramach swobodnego przepływu towarów i usług.

Handel między państwami członkowskimi UE, a krajami trzecimi jest określany jako obrót towarowy z zagranicą – handel zagraniczny.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), realizujący zadania wspólnej polityki rolnej delegowane przez ARiMR (unijną agencję płatniczą), administruje obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi, zgodnie z zasadami prawodawstwa Unii Europejskiej.

Mechanizmy handlu zagranicznego WPR administrowane są wyłącznie w Centrali KOWR przez Departament Interwencji Rynkowych na 17 rynkach rolnych: mleka, zbóż, cukru, wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, drobiu i jaj oraz albumin, olejów i tłuszczów, ryżu, świeżych owoców i warzyw, bananów, przetworzonych owoców i warzyw, wina, produktów przetworzonych Non-Aneks I, baraniny i koziny, lnu i konopi, nasion, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.

Z chwilą opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej wymiana handlowa towarami rolno – spożywczymi z tym krajem podlegać będzie takim samym zasadom, co z innymi krajami trzecimi.

Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność podjęcia stosownych kroków mających na celu przygotowanie się do zmian, które nastąpią w obrocie towarowym pomiędzy Wielką Brytanią, a UE.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania pozwolenia na przywóz/wywóz, lista administrowanych przez KOWR kontyngentów oraz szczegóły dotyczące tych kontyngentów znajdują się na stronie: kowr.gov.pl w zakładce Handel Zagraniczny.

Co trzeba wiedzieć i o czym pamiętać

 1. Obowiązek posiadania nr EP

Przedsiębiorcy uczestniczący w mechanizmach WPR zobowiązani są do zarejestrowania się w prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP).

Uzyskanie wpisu do EP odbywa się poprzez złożenie formularza do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można również wysłać pocztą lub nadać faksem.

Szczegóły

 1. Obowiązek posiadania nr EORI

Każdy przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie na przywóz/wywóz w ramach mechanizmów handlu zagranicznego, zobowiązany jest do podania, we wniosku o pozwolenie, numeru EORI (Economic Operators Registration and Identification), Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.

Organy celne właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, nadają podmiotom gospodarczym jednorazowo niepowtarzalny numer identyfikacyjny EORI, wymagany  we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE.

Numer ten jest jednym z elementów unijnego programu e-Customs, eliminującego papierową formę dokumentów w sektorach ceł i handlu w Unii Europejskiej.

System EORI pozwala na skrócenie czasu w jakim wypełniane są formalności i operacje celne przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Szczegóły

 1. Towary objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia

Każdy przedsiębiorca, który zamierza wprowadzić do obrotu bądź wywieźć niektóre towary rolno-spożywcze zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na przywóz/wywóz wydawanego przez KOWR, bądź właściwe instytucje innych państw członkowskich UE.

Kody CN produktów podlegających w przywozie oraz/lub w wywozie wymogowi przedłożenia pozwolenia określone zostały w załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r.

Szczegóły

 1. Formy składania wniosków o wydanie pozwoleń

Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz/przywóz należy składać w formie pisemnej zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniach rynkowych poprzez dostarczenie wniosku:

 • bezpośrednio do siedziby Centrali KOWR przy ul. Karolkowej 30,
 • przesyłką pocztową na adres ul. Karolkowa 30; 01-207 Warszawa,
 • przesłanie skanu wniosku na skrzynkę odbiorczą pozwolenia@kowr.gov.pl,
 • przesłanie faksem,
 • za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych (PUE).

Szczegóły

 1. Formularze i instrukcja wypełniania
 1. Terminy składania wniosków

Za dzień złożenia wniosku o wydanie pozwolenia uważa się dzień roboczy, w którym wpłynął on do KOWR do godziny 13:00. Wnioski o wydanie pozwolenia otrzymane w sobotę, niedzielę, dzień wolny od pracy lub dzień roboczy po godzinie 13:00 traktowane są za złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym faktycznie zostały one otrzymane przez KOWR.

Szczegóły

 1. Obowiązek złożenia zabezpieczenia

Wraz z wnioskiem o pozwolenie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w KOWR stosowne zabezpieczenie, które jest gwarancją wypełnienia zobowiązań wynikających z wydanego pozwolenia na wywóz/przywóz. Dopuszczalne są następujące formy składania zabezpieczeń: gwarancja instytucji finansowej oraz gotówka.

Szczegóły

 1. Stosowane kursy wymiany EUR/PLN
 1. Opłata skarbowa

Czynność urzędowa wydania pozwolenia na przywóz/wywóz objęta jest obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.

Szczegóły

 1. Rodzaje pozwoleń wydawanych przez KOWR (punkt ten zostanie odpowiednio zmodyfikowany z chwilą wejścia w życie rozporządzeń unijnych regulujących kwestie wymiany towarowej z Wielką Brytanią)

W ramach systemu pozwoleń wydawane są:

 • pozwolenia bez preferencji z zastosowaniem pełnych stawek celnych określonych we Wspólnej Taryfie Celnej (umożliwiają objęcie towaru procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu lub wywozu poza teren UE, nie decydują o stawce celnej stosowanej wobec objętego nią towaru, a są narzędziem KE mającym na celu monitorowanie sytuacji na rynku UE),
 • pozwolenia na warunkach preferencyjnych innych niż prawa wynikające
  z uczestnictwa w kontyngentach taryfowych (umożliwiają przedsiębiorcom skorzystanie z zerowych lub obniżonych stawek celnych),
 • pozwolenia w ramach kontyngentów taryfowych (KOWR administruje 153 kontyngentami taryfowymi). Pozwolenia te umożliwiają skorzystanie przez przedsiębiorców z zerowych lub obniżonych stawek celnych. Wydanie pozwolenia w ramach kontyngentów oznacza przydzielenie prawa i obowiązku przedsiębiorcom do przywozu lub wywozu konkretnej/określonej ilości towaru, co pozwala KE monitorować sytuację na poszczególnych rynkach UE.
 1. Zwrot, rozliczenie pozwoleń i zwolnienie lub przejęcie zabezpieczenia, terminy

Przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić pozwolenie w terminie 60 dni kalendarzowych (dla pozwoleń na przywóz) i 180 dni kalendarzowych (dla pozwoleń na wywóz) od dnia upływu terminu ważności pozwolenia.

W przypadku pozwoleń wydanych w ramach kontyngentów przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić w KOWR pozwolenie na przywóz w ciągu 45 dni od daty wygaśnięcia okresu jego ważności.

Szczegóły oraz dodatkowe informacje.

Noty Komisji Europejskiej:

Broszury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Broszura „Co po bezumownym brexicie – IMPORT

Broszura „Co po bezumownym brexicie – EKSPORT

Broszura „Co po bezumownym brexicie – PRZEDSIĘBIORCY

Prezentacje ze spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsekwencji brexit dla sektora rolno-spożywczego:

Prezentacja MRiRW „Założenia brexitu w odniesieniu do handlu rolnego – możliwe konsekwencje”

Prezentacja Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Prezentacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Prezentacja Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Prezentacja Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wody wydobywane obecnie z ziemi Zjednoczonego Królestwa oraz uznane przez UK za naturalne wody mineralne uważane są za naturalne wody mineralne wydobywane z ziemi państwa trzeciego i nie powinny być dopuszczone do przywozu do Unii Europejskiej, chyba że zostały uznane za naturalne wody mineralne przez właściwe organy innego państwa członkowskiego.

Wody wydobywane obecnie z ziemi państwa trzeciego i uznane za naturalne wody mineralne przez właściwe organy UK nie powinny być dopuszczone do przywozu do Unii Europejskiej, chyba że zostały uznane za naturalne wody mineralne przez właściwe organy innego państwa członkowskiego.

Posiadacze zezwolenia lub ich przedstawiciele muszą mieć siedzibę w UE (lub EOG).

Wnioskodawcy ubiegający się o wprowadzenie do obrotu organizmów zmodyfikowanych genetycznie muszą wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wprowadzanie do obrotu z siedzibą w Unii Europejskiej (lub EOG).

Dodatkowe informacje: