Transport

Informacje francuskich służb celnych w zakresie przygotowań do tzw. inteligentnej granicy

Informacje francuskich służb celnych w zakresie przygotowań do tzw. inteligentnej granicy możesz śledzić tutaj, a strony holenderskiej w zakresie wymaganych procedur portowych tutaj.

Strona francuska i brytyjska przedstawiły najbardziej aktualne informacje dotyczące założeń i zasad transportu przez granicę w przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii bez umowy.

Eksporterów, importerów, a zwłaszcza firmy transportowe i spedycyjne zachęcamy do zapoznania się z nowymi wymogami przy korzystaniu z promów w kanale La Manche lub tunelu pod kanałem.

Informacje strony francuskiej: Smart border-sposób działania

Polecamy także śledzenie informacji na stronie francuskich służb celnych poświęconej brexit, na której będzie dostępna – wciąż testowana – tzw. koperta eksportowa, o której mowa w prezentacji służb francuskich link (także w jęz. angielskim).

Prezentacja organów celnych Belgii

Prezentacja o przygotowaniach belgijskich służb celnych do brexitu

Prezentacja organów celnych Holandii

W ramach przygotowań do bezumownego brexitu Departament Transportu Wielkiej Brytanii opublikował przewodnik dla przedsiębiorców unijnych wykonujących operacje przewozowe w transporcie drogowym pomiędzy UE a Wielką Brytanią na wypadek bezumownego brexitu, który zawiera informacje w zakresie wymagań formalnych odnośnie do kontynuacji działalności transportowej przez operatorów pomiędzy UE a Wielką Brytanią w przypadku bezumownego brexitu.

Przewodnik w języku polskim dostępny jest tutaj.

Jego wersja kieszonkowa znajduję się tutaj.

Jest to jeden z etapów kampanii informacyjnej przygotowanej przez Departament Transportu Wielkiej Brytanii. Kolejny etap rozpocznie się w najprawdopodobniej w połowie października, kiedy to zostaną przekazane informacje w zakresie nowej procedury zarządzania ruchem w obszarze otaczającym porty w Dover i Folkestone (tzw. „Operacją Brock”).

„Operacja Brock” – nowy system zarządzania ewentualnymi zakłóceniami w ruchu samochodów ciężarowych pomiędzy portem w Dover i Eurotunelem

W ramach planowania awaryjnego i operacji zwanej „Operacja Brock” strona brytyjska zamierza wdrożyć nowy system zarządzania ewentualnymi zakłóceniami w ruchu samochodów ciężarowych pomiędzy portem w Dover i Eurotunelem.

W przypadku przejazdów do portu w Dover lub Eurotunelu:

 • Konieczne jest przestrzeganie wszystkich znaków drogowych i ograniczeń prędkości — kierowcy nie powinni polegać na nawigacji satelitarnej.
 • Podczas przekraczania granicy kierowca powinien okazać wcześniej przygotowane odpowiednie dokumenty.
 • Kierowcy z nieodpowiednimi dokumentami będą przekierowani do dodatkowego ośrodka gromadzenia w Ashford lub Manston, w którym otrzymają poradę na temat sposobu przygotowania się do przekroczenia granicy.

Nieprzestrzeganie instrukcji może wiązać się koniecznością zapłaty grzywny i dalszymi opóźnieniami.

Więcej informacji na temat „Operation Brock” znajduje się na stronie Highways England.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Rada Biur Systemu Zielonej Karty podjęła decyzję o kontynuowaniu współpracy z Biurem Brytyjskim na dotychczasowych zasadach.

Potencjalne zmiany mogłyby mieć negatywny wpływ na dotychczasowe zasady ruchu transgranicznego i dotyczyć milionów obywateli całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Zjednoczonego Królestwa.

Rada Biur wystąpiła jednocześnie do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na dalsze członkostwo Biura Brytyjskiego w Porozumieniu Wielostronnym. Do chwili obecnej nie zapadły jednak w KE żadne decyzje w tym zakresie.

Z uwagi na powyższe w przypadku tzw. „twardego brexitu”, wjeżdżając na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kierujący pojazdami zarejestrowanymi w Zjednoczonym Królestwie będą zobowiązani do posiadania ważnego certyfikatu Zielonej Karty przez cały okres pobytu na ww. terenie. O ile KE nie zatwierdzi porozumienia między Biurami Narodowymi, obywatele naszego kraju wjeżdżający na terytorium Zjednoczonego Królestwa pojazdami zarejestrowanymi w PL także będą zobowiązani do posiadania certyfikatu Zielonej Karty. W chwili obecnej rząd Zjednoczonego Królestwa wprowadził bowiem ułatwienia przy wjeździe do tego kraju jedynie wobec Irlandii i ma ono charakter jednostronny. Nie jest przy tym wykluczone, że podobne ułatwienie będzie w przyszłości wprowadzone przez rząd Zjednoczonego Królestwa także w stosunku innych krajów, w tym dla Polski.

Brexit – działania MF w obszarze usług finansowych

Noty KE na wypadek bezumownego brexitu w obszarze TRANSPORT:

Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej chcąc w jak najlepszym stopniu przygotować przedsiębiorców na skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej opracowały noty dedykowane wybranym sektorom gospodarki oraz szczególnym zagadnieniom.

Poniżej przedstawiamy notę w obszarze TRANSPORT:

Wszystkie noty Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej opublikowane w zakresie brexitu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Broszury KE – jak przygotować się do bezumownego brexitu:

W przygotowanej przez KE broszurze znaleźć można praktyczne informacje dotyczące zasad podróżowania do UK po brexicie w zakresie między innymi przewozu zwierząt domowych, prawa jazdy czy przysługującej opieki medycznej w czasie podróży.

Unijna legislacja dostosowawcza w odpowiedzi na brexit:

Przygotowania Unii Europejskiej do brexitu obejmują nie tylko publikację not, ale również legislacyjne działania dostosowawcze, w tym w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, które pozwolą uniknąć całkowitego przerwania ruchu między UE a Wielką Brytanią w przypadku braku porozumienia. Przyjęte przez unijne instytucje środki legislacyjne zakładają umożliwienie czasowego (do 24 października 2020 roku) świadczenia niektórych usług lotniczych między UK a UE mających zagwarantować podstawowe połączenia lotnicze oraz tymczasowe przedłużenie (przez okres 9 miesięcy) ważności niektórych licencji w zakresie bezpieczeństwa lotniczego o ile wcześniej nie zostanie zawarta kompleksowa umowa o transporcie lotniczym pomiędzy UE i jej państwami członkowskimi a Wielką Brytanią. Kolejne uzgodnione przez Unię rozporządzenie umożliwia tymczasowy, do dnia 30 lipca 2020 r., przewóz towarów do UE, pod warunkiem że UK przyzna unijnym przewoźnikom drogowym towarów równoważne prawa i z zastrzeżeniem zapewnienia warunków uczciwej konkurencji. Przedłużone jest także obowiązywanie przepisów umożliwiających przewóz pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Działania unijnych legislatorów przygotowujące na bezumowny brexit skupiły się również na kolei. Unijne rozporządzenie w tym obszarze ma na celu złagodzenie skutków takiego scenariusza dla transportu kolejowego i jakości sieci połączeń między UE a Wielką Brytanią. Wszystkie wspomniane akty prawne znaleźć można pod poniższymi linkami:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/502 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/494 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/501 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów i przewozu osób w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/503 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W związku z przesunięciem terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1795 z dnia 24 października 2019 r, zmieniające rozporządzenia (UE) 2019/501 i (UE) 2019/502 w odniesieniu do okresów ich stosowania, w którym zawarto zapis przewidujący przedłużenie stosowania rozporządzenia w zakresie transportu drogowego do 31 lipca 2020 r., a w zakresie transportu lotniczego do 24 października 2020 r.

 • Transport lotniczy a brexit

W przypadku umownego brexitu, jeśli Wielka Brytania i Unia Europejska zawrą umowę określającą warunki wystąpienia z UE przed 31 stycznia 2020 r., przekraczanie granicy UE będzie odbywać się na podstawie wynegocjowanej Umowy Wyjścia. W takim wypadku, w trakcie tak zwanego okresu przejściowego (do końca 2020 r.), loty z UE do Wielkiej Brytanii odbywałyby się na dotychczasowych zasadach.

Jeżeli Zjednoczone Królestwo ratyfikuje Umowę wyjścia z UE na jakimkolwiek etapie przed 31 stycznia 2020 r., wycofanie nastąpi pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu procedur ratyfikacyjnych.

W przypadku okoliczności tak zwanego twardego brexitu, Wielka Brytania stanie się wobec UE państwem trzecim. Całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie obowiązywać w odniesieniu do Wielkiej Brytanii.

Niemniej jednak, na forum UE przyjęto dwa, wskazane powyżej akty prawne odnoszące się do transportu lotniczego, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu ewentualnego bezumownego brexitu i zachowanie minimalnego poziomu skomunikowania w zakresie transportu lotniczego:

Pierwszy akt prawny zapewni utrzymanie podstawowych połączeń lotniczych, co pozwoli uniknąć całkowitego przerwania ruchu lotniczego między Unią Europejską a Wielką Brytanią w przypadku bezumownego brexitu. Nawet w takich okolicznościach będą istnieć ramy prawne umożliwiające wykonywanie operacji lotniczych pomiędzy państwami członkowskimi UE a Wielką Brytanią po dacie wystąpienia. Transport lotniczy pozostanie niezakłócony. Rozporządzenie będzie obowiązywać do dnia wejścia w życie lub tymczasowego stosowania kompleksowej umowy pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską dotyczącej świadczenia usług transportu lotniczego (lub najpóźniej do dnia 24 października 2020 roku).

Drugi z nich ma na celu utrzymanie ważności certyfikatów lotniczych przez 9 miesięcy od dnia wystąpienia Wielkiej Brytanii  z Unii Europejskiej.

Jak wskazano w komunikatach Komisji Europejskiej dotyczących gotowości do brexitu, unijne środki awaryjne nie złagodzą w pełni – i nie mogą złagodzić – ogólnych skutków brexitu bez porozumienia. Nie zapewnią warunków tak korzystnych, jak wynikające z członkostwa w UE, czy też jak warunki okresu przejściowego przewidziane w Umowie Wyjścia. Obowiązujące unijne rozporządzenia mają tymczasowy charakter i ograniczony zakres. Są to środki jednostronne, odnoszące się jedynie do przewoźników brytyjskich. Jednakże, w znacznym stopniu pozwolą na zachowanie płynności i regularności komunikacji lotniczej miedzy UE  a Wielką Brytanią,  a tym samym w dużym stopniu zminimalizują one uciążliwości i z perspektywy pasażera zmniejszą problemy wynikające z bezumownego brexitu. Jednocześnie Komisja Europejska w komunikacie dotyczącym brexitu wzywa przedsiębiorstwa do aktywnego wykorzystania dodatkowego czasu, który pozostał do aktualnego terminu opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, na finalizację przygotowań na każdy scenariusz brexitu.

W ramach wzajemności Wielka Brytania na rządowej stronie internetowej opublikowała komunikat Ministerstwa Transportu i brytyjskich władz lotniczych pt: UK position on reciprocity of rights for airlines from EU countries, and the basis on which flights will continue in the event of ‘no deal  odnoszący się do praw przewoźników unijnych w zakresie transportu lotniczego jako odpowiedź na unijne rozporządzenie. Wszelkie przyznane prawa przyznane przewoźnikom brytyjskim zostaną odwzajemnione przez Wielką Brytanię na rzecz przewoźników unijnych na czas obowiązywania rozporządzeń unijnych, tj. do 24 października 2020 roku. Dodatkowo Wielka Brytania wyraźnie potwierdziła, że nawet w przypadku scenariusza bezumownego brexitu, połączenia lotnicze pomiędzy UE a Wielką Brytanią będą wykonywane bez zakłóceń.

Przydatne i aktualne informacje znajdują się również na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 • Transport drogowy a brexit

W przypadku umownego brexitu wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbędzie się na podstawie wynegocjowanej Umowy Wyjścia, zakładającej okres przejściowy co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Świadczenie usług transportowych UE – Wielka Brytania odbywałoby się na dotychczasowych zasadach.

Jeżeli Wielka Brytania ratyfikuje Umowę Wyjścia w jakimkolwiek czasie przed 31 stycznia 2020 r., wystąpienie nastąpi pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu procedur ratyfikacyjnych.

W przypadku bezumownego brexitu wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nastąpi bez porozumienia, co oznacza, że z dniem brexitu całe prawo UE przestaje mieć zastosowanie do Wielkie Brytanii jako państwa członkowskiego UE.

W przypadku bezumownego brexitu transport drogowy będzie wykonywany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/501 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów i przewozu osób w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27 marca 2019 r. (L85 I).

Art. 12 rozporządzenia nr 2019/501 stanowi, że rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 50 ust. 3 TUE. Rozporządzenie, zgodnie z jego pierwotnym  brzmieniem, miało mieć zastosowanie do dnia 31 grudnia 2019 r.

W związku z przesunięciem terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1795 z dnia 24 października 2019 r, zmieniające rozporządzenia (UE) 2019/501 i (UE) 2019/502 w odniesieniu do okresów ich stosowania, w którym zawarto zapis przewidujący przedłużenie stosowania rozporządzenia w zakresie transportu drogowego do 31 lipca 2020 r.

Celem rozporządzenia nr 2019/501 jest zapewnienie wykonywania usług drogowego transportu pasażerskiego i towarowego również w przypadku bezumownego brexitu na warunkach zbliżonych do obecnych. Nawet w okolicznościach bezumownego brexitu będą istnieć ramy prawne umożliwiające wykonywanie operacji transportu drogowego pomiędzy państwami członkowskimi UE a Wielką Brytanią po dacie wystąpienia z UE do dnia 31 lipca 2020 r.

Rozporządzenie będzie stosowane, jeśli Wielka Brytania zastosuje te przepisy na zasadzie wzajemności. Jednocześnie nowe przepisy Wielkiej Brytanii gwarantują zachowanie możliwości wykonywania przewozów na warunkach, które funkcjonują obecnie i wynikają z przepisów Unii Europejskiej (the Licensing of Operators and International Road Haulage (EU Exit) Regulations 2019). Wycofanie się Wielkiej Brytanii z tych zobowiązań jest mało prawdopodobne.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 2019/501, przewoźnicy wykorzystujący pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony będą nadal mogli korzystać z licencji wspólnotowej UE w relacji Wielka Brytania – Unia Europejska.

Przewoźnik Polski będzie mógł wykonywać następujące rodzaje przewozów:

   • przewozy bilateralne do i z Wielkiej Brytanii, na przykład z Wielkiej Brytanii do Polski,
   • przewozy typu cross-trade (na przykład: Niemcy – Wielka Brytania) oraz kabotaż w ograniczonym zakresie,
   • przez kraje Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii do innego kraju UE, na przykład jadąc przez Francję, aby dotrzeć do Irlandii.

W przypadku brexitu bezumownego, w zakresie transportu do i z Wielkiej Brytanii będą obowiązywały poniższe zasady:

 • Przewoźnicy wykorzystujący pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 ton (w tym samochody dostawcze) i kierowcy prowadzący działalność na własny rachunek (przewożący towary własne) nie potrzebują w chwili obecnej licencji na wykonywanie międzynarodowego  transportu drogowego na wykonywanie operacji na terenie Wielkiej Brytanii.
 • Czas pracy i odpoczynku kierowców oraz korzystanie z tachografów będzie regulowane zgodnie z wytycznymi Konwencji AETR (Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, European agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport).

Dodatkowe informacje: