Energia jądrowa

W kontekście upływu z dniem 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej z UE i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w dniu 24 grudnia 2020 r. UE i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, na który składają się trzy następujące umowy:

  1. Umowa o handlu i współpracy,
  2. Umowa o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej,
  3. Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.

Wszystkie powyższe umowy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Komisja Europejska działająca w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) uzgodniła z Wielką Brytanią projekt Umowy o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Umowa podlega zatwierdzeniu przez Wielką Brytanię i Państwa członkowskie Euratom, które muszą jednomyślnie dać Komisji mandat do podpisania umowy.

Jest to porozumienie odrębne od szerszej Umowy o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a UE i Euratom (Trade and Cooperation Agreement). Umożliwi ono kontynuację współpracy w sektorze jądrowym, z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa jądrowego, ochrony fizycznej i przeciwdziałania proliferacji. Tworzy ramy prawne dla transferu materiałów i technologii jądrowych, ułatwia badania i rozwój oraz umożliwi kontynuację  wymiany informacji i wiedzy, w tym w zakresie izotopów medycznych. Wielka Brytania będzie uczestniczyć w realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz ITER i rozwoju energii termojądrowej (F4E) zgodnie z decyzją Rady F4E i jej statut.

Treść umowy dostępna jest pod poniższym linkiem:

Umowa między rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej.