Import detergentów z UK

Definicja detergentu

Należy pamiętać, że nie każdy „środek czystości” (w rozumieniu potocznym) jest detergentem. Detergent oznacza jakąkolwiek substancję lub mieszaninę zawierającą mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne, przeznaczoną do procesów prania, mycia i czyszczenia. Detergenty wprowadzane są do obrotu w celu używania ich w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej lub do celów przemysłowych. Pomocne w identyfikacji detergentów będą informacje znajdujące się na poniższych stronach, które zawierają opis detergentów:
https://www.gov.pl/web/chemikalia/detergenty
https://archiwum.chemikalia.gov.pl/poradniki.html

Poradnik dotyczący detergentów w kontekście brexitu.

Rejestracja detergentów

W sytuacji, w której użytkownik importuje powyżej 1t rocznie substancji chemicznych istnieje obowiązek ich rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów na podstawie rozporządzenia 1907/2006. Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/chemikalia/reach
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/system-reach

Podobnie wygląda kwestia oznakowania i klasyfikacji, które importer również ma obowiązek zarejestrować na podstawie rozporządzenia 1272/2008. Więcej informacji.

Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie – informacja o możliwości nadania unikalnego kodu UFi do swojej mieszaniny i powiadomieniu centrum zatruć

Informacje dedykowane detergentom służącym również do dezynfekcji, które zawierają substancje czynne biobójcze (obowiązek rejestracji jako produkt biobójczy, jeśli skład i zastosowanie produktu wchodzą w zakres rozporządzenia 528/2012)

Link do centrum pomocy ws. REACH, CLP i detergentów, gdzie zasięgnąć można pomocy ws. szczegółowych obowiązków spoczywających na importerze

Kontakt do centrum porad ws. produktów biobójczych

Link do ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach