Nawozy

W opracowanej przez Komisję Europejską nocie dotyczącej nawozów uwagę zwrócono na sytuację prawną po zakończeniu okresu przejściowego, a mianowicie na fakt, iż Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów nie będzie miało zastosowania do Zjednoczonego Królestwa, w konsekwencji czego:

  • podmiot gospodarczy mający siedzibę w UE i wprowadzający na rynek UE nawozy WE pochodzące z UK, który do tej pory był uważany za dystrybutora, stał się unijnym importerem tych produktów. Taki podmiot musi zatem przestrzegać obowiązków producenta (zgodnie z art. 2 za producenta uważa się także wytwórcę, importera, konfekcjonera, działającego we własnym imieniu lub wszelkie inne osoby zmieniające właściwości nawozu) wynikających z rozporządzenia (WE) nr 2003/2003;
  • jeżeli przed zakończeniem okresu przejściowego producent miał siedzibę w Wielkiej Brytanii, oznaczenie producenta na opakowaniach, etykietach i towarzyszących dokumentach należy odpowiednio zmienić;
  • w przypadku nawozów o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu, wprowadzonych do obrotu po zakończeniu okresu przejściowego, badanie odporności na detonację wymagane na mocy art. 27 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 musi zostać przeprowadzone przez zatwierdzone laboratorium. Lista zatwierdzonych laboratoriów jest opublikowana tutaj.

Informacja nie dotyczy produktów nawozowych wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów krajowych.

W nocie zwrócono również uwagę na produkty, które zostaną wprowadzone na rynek przed zakończeniem okresu przejściowego oraz wyszczególniono rynek Irlandii Północnej.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej w zakresie nawozów dostępne jest tutaj.

W związku z osiągniętym porozumieniem i zawarciem umowy o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią, informacje zawarte w ww. nocie pozostają aktualne.