Przepływ danych osobowych

W ramach postanowień Umowy o handlu i współpracy strony uzgodniły przepisy przejściowe dotyczące przekazywania danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z którymi przekazywanie danych osobowych będzie mogło odbywać się na dotychczasowych zasadach przez tzw. „określony okres”. Swobodny przepływ danych osobowych będzie możliwy pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo zachowa określone w porozumieniu ramy prawne ochrony danych osobowych oraz nie będzie podejmować określonych w porozumieniu działań polegających na przyjmowaniu nowych narzędzi prawnych (m.in. wiążących reguł korporacyjnych) mogących wpłynąć na poziom ochrony danych osobowych.

Tzw. „określony okres”, a więc czas, w którym przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa nie będzie uznawane za przekazywanie ich do państwa trzeciego, wynosi cztery miesiące, i może wydłużyć się o kolejne dwa miesiące (chyba, że któraś ze stron złoży w tym zakresie sprzeciw). Tzw. „określony okres” będzie zatem trwał maksymalnie sześć miesięcy. Przepisy przewidują szybsze zakończenie tzw. „określonego okresu” jeżeli w tym czasie Komisja Europejska przyjmie decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa. Trwanie tzw. „określonego okresu” jest uzależnione również od przestrzegania przez Zjednoczone Królestwo określonych w porozumieniu warunków, których złamanie również doprowadziłoby do jego zakończenia, a w konsekwencji traktowania Zjednoczonego Królestwa jako państwa trzeciego.

Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo zyskały zatem czas, aby pracować nad decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa (tzw. decyzją o adekwatności). Jej przyjęcie pozwoli na dokonywanie transferów danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa jako państwa trzeciego w oparciu właśnie o to narzędzie prawne, regulowane w art. 45 RODO.

Powyższe rozwiązanie zostanie z pewnością pozytywnie ocenione przez eksporterów danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa. Oddala ono konieczność szukania alternatywnych rozwiązań przekazywania danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa jako państwa trzeciego już od 1 stycznia 2021 r. Eksporterzy danych muszą jednak pamiętać o przejściowym charakterze tego rozwiązania i potrzebie zapewnienia zgodności z prawem przepływów danych osobowych pomiędzy UE a Wielką Brytanią w nie tak odległej, bo oddalonej o maksymalnie sześć miesięcy, przyszłości.