Towary przemysłowe

W podpisanej przez UK a UE umowie o handlu i współpracy zostały określone zasady współpracy pomiędzy 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zasady zaczęły obowiązywać dzień po zakończeniu okresu przejściowego, czyli od 1 stycznia 2021 roku. Od tego dnia Wielka Brytania stała się dla Unii Europejskiej państwem trzecim.

Zarówno Komisja Europejska jak i Wielka Brytania przygotowały wiele dokumentów omawiających różne aspekty współpracy pomiędzy stronami. Jednym z istotnych opracowań jest zawiadomienie Komisji Europejskiej dotyczące zasad wymiany handlowej i wymagań dla szerokiej grupy towarów przemysłowych (nie-żywnościowych), które zaczęły obowiązywać od pierwszego dnia po opuszczeniu Unii przez Wielka Brytanię. W zawiadomieniu zawarto informacje dotyczące m.in:

  • Sposobów postępowania w odniesieniu do wyrobów, które wymagają oznaczenia znakiem CE, wystawienia deklaracji zgodności UE, obowiązków dotyczących ustanowienia upoważnionego przedstawiciela i przeprowadzenia procedur oceny zgodności oraz procedur wzajemnego uznawania certyfikatów i wyników badań;
  • Różnic w sposobie postępowania w przypadku eksportu – importu wyrobów jednostkowych oraz wyrobów produkowanych seryjnie;
  • Dodatkowych obowiązków przedsiębiorców których wyroby przed brexitem uzyskały certyfikaty brytyjskich jednostek certyfikujących lub posiadają certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą jednego z 27 państw Unii Europejskiej;
  • Szczególnych rozwiązań przyjętych w odniesieniu do wymiany handlowej z Irlandią Północną.

Przedstawione zostały również interesujące przykłady postępowania, gdy relacje gospodarcze zostały nawiązane przed zakończeniem okresu przejściowego, natomiast dostawa towaru nastąpi po zakończeniu tego okresu.

Do zawiadomienia dołączono orientacyjny wykaz 43 unijnych aktów prawnych, co umożliwia określenie które grupy towarów podlegają wskazanym w zawiadomieniu zasadom postępowania.

Materiały do pobrania: