Zamówienia publiczne

W związku z wystąpieniem w dniu 1 lutego 2020 r. Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej oraz upływem w dniu 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego określonego w Umowie z dnia 24 stycznia 2020 r. o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej,  w którym Zjednoczone Królestwo nadal było traktowane jak państwo członkowskie UE, od 1 stycznia 2021 r. podstawą wzajemnych zobowiązań między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi oraz Zjednoczonym Królestwem  w obszarze zamówień będą przepisy zrewidowanego Porozumienia WTO w sprawie Zamówień Rządowych (Porozumienie GPA) oraz Umowy o Handlu i Współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Osiągnięte 24 grudnia 2020 r. porozumienie w negocjacjach między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Umowy o Handlu i Współpracy, pozwala na stosowanie jej przepisów od 1 stycznia 2021 r., w tym również dotyczących zamówień publicznych.

Postanowienia Rozdziału VI tej Umowy „Zamówienia publiczne” oraz jej załącznika „PPROC-1: Zamówienia publiczne” rozszerzają znacząco wzajemne zobowiązania UE i Zjednoczonego Królestwa w zakresie dostępu do zamówień, w stosunku do zamówień udostępnianych innym stronom Porozumienia GPA (np. zwiększenie dostępu do niektórych zamówień w pewnych sektorach użyteczności publicznej oraz do dodatkowych kategorii usług). Zawierają ponadto dodatkowe zobowiązania w stosunku do Porozumienia GPA dotyczące wykorzystywania środków elektronicznych w zamówieniach, publikacji elektronicznej ogłoszeń, ograniczenia obowiązków dowodowych, stosowania systemów rejestracji i procedur kwalifikacyjnych i procedur przetargu ograniczonego, minimalnych wymogów procedur odwoławczych oraz umocowania instytucji zamawiających do badania ofert pod kątem korzystania z subsydiów, do uwzględniania kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z pracą. Ustanawiają w sposób szeroki zasadę niedyskryminacji również poniżej progu przewidzianego w ramach reżimu WTO/GPA. Tym niemniej należy mieć na uwadze, że we wzajemnych relacjach Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa w obszarze zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. unijne dyrektywy dotyczące zamówień publicznych nie mają zastosowania.

Materiały: