Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG a brexit

Jak będzie wyglądała sprawa przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG? Czy będą musieli dostarczyć decyzję wojewody na pobyt? Aktualnie rejestrowani są jak obywatele polscy, a po brexicie?

29 marca 2019 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał trzy ustawy w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej w wariancie bezumownym. Wskazane ustawy wejdą w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w sytuacji braku zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej. Wśród wskazanych ustaw znajduje się ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej zawierająca zapisy umożliwiające Brytyjskim przedsiębiorcom, których pobyt w Polsce uznany został za legalny, prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie obecnego wpisu w CEIDG oraz zapewniające możliwość dokończenia świadczenia usług w Polsce przez przedsiębiorców brytyjskich przez określony czas.

W przypadku brexitu uporządkowanego, tj. akceptacji przez stronę brytyjską Umowy określającej warunki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej przewidziane są regulacje m.in. w zakresie osób pracujących na własny rachunek, na zasadzie swobody przedsiębiorczości obejmującej podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również do zakładania przedsiębiorstw i zarządzania nimi, na warunkach określonych przez państwo przyjmujące dla własnych obywateli. Postanowienia ww. umowy wskazują także tzw. okres przejściowy przypadający na okres od dnia wejścia w życie Umowy, w którym prawo Unii będzie miało zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium. Zatem, w przypadku przyjęcia tej Umowy, zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP we wskazanym okresie pozostaną bez zmian.

W przypadku zawarcia przyszłej umowy gospodarczej pomiędzy Wielką Brytanią a UE zostaną określone zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii na terytorium UE.