Przewóz paczek po brexicie

Jak będzie wyglądała kwestia przewozu paczek przez granicę UE – Wielka Brytania?

Wykonanie operacji transportowej (czyli np. przewiezienie paczki z jednego państwa Unii Europejskiej (UE) do drugiego państwa UE na zlecenie klienta) wykonuje się obecnie na podstawie tzw. listu przewozowego, wykonanego w 3 egzemplarzach, po 1 dla nadawcy, odbiorcy i wykonawcy przewozu. W chwili obecnej firmy wykonujące przewozy pojazdami o d.m.c. poniżej 3,5 t nie muszą spełniać dodatkowych wymagań, np. nie muszą posiadać licencji, nie mają obowiązku wyposażenia pojazdów w tachografy. Wobec tego po brexicie można oczekiwać zachowania status quo (z wyjątkiem ew. procedur celnych).

UE zakończyła negocjacje nad aktem prawnym, którego celem jest zapewnienie wykonywania usług transportu pasażerskiego i towarowego również w przypadku „hard brexit”, przynajmniej do końca grudnia 2019 roku. Należy podkreślić, że powyższy akt zakłada wzajemność – nie zapewnia on prawa dla polskich firmy do świadczenia usług przewozu w Wielkiej Brytanii (UK), je natomiast zapewnić ma akt prawny nad którym pracuje UK.

Jeśli wjazd do UK nastąpi przed brexitem, a powrót na terytorium UE już po „hard brexit”, z punktu widzenia obywateli UE ew. zmiany przepisów w tym okresie mogą spowodować utrudnienia na granicach – stąd rekomenduje się wstrzymanie operacji transportowych w kilku pierwszych dniach po „hard brexit”, jeśli będzie to możliwe. Takie są m.in. rekomendacje służb francuskich.

Po „twardym” brexicie bezpośredni przywóz towarów do Polski z UK może wiązać się z koniecznością przekazywania danych bezpieczeństwa dla celów analizy ryzyka, tj. składania przywozowych deklaracji skróconych. Dane te może zawierać zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą tranzytu.

Jeżeli towary są wprowadzane na obszar celny UE drogą morską, przywozową deklarację skróconą składa się przynajmniej dwie godziny przed przybyciem statku do pierwszego portu wprowadzenia na obszar celny UE – w przypadku towarów przywożonych z wszystkich portów UK oraz Wysp Normandzkich i wyspy Man.

Co do zasady, towary powinny się przemieścić z UK do Polski w ramach procedury tranzytu. Od przedsiębiorcy zależeć będzie wybór jednej z dwóch możliwych procedur: wspólnej procedury tranzytowej w systemie NCTS (w Polsce pod nazwą NCTS2) lub procedury TIR.

W przypadku wspólnej procedury tranzytowej zabezpieczenie długu celnego powinno obejmować obszar UK.  W Polsce należy pamiętać o prawidłowym zakończeniu operacji tranzytowej w urzędzie celnym przeznaczenia, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji poboru długu celnego z tytułu nieprawidłowości.

Również w przypadku wywozu towarów, wszystkie wywożone towary do państw trzecich z obszaru celnego UE są objęte analizą ryzyka w zakresie danych bezpieczeństwa i ochrony. Dane te, co do zasady, są przekazywane wraz ze zgłoszeniem celnym wywozowym.

Towary zawarte w przesyłkach pocztowych/kurierskich, przywożone z państw trzecich (spoza UE), są traktowane tak samo, jak każde inne importowane towary. Zatem przesyłanie towarów do Polski spoza terytorium UE wiąże się – za wyjątkiem zwolnień wynikających wprost z przepisów prawa – z koniecznością uiszczenia przywozowych należności celnych i podatkowych, niezależnie od tego, czy towary te:

  •     zostały zakupione, czy też otrzymane bezpłatnie;
  •     są nowe, czy używane;
  •     są przeznaczone na prywatny użytek, czy ostatecznie sprzedawane.

Przykład zwolnienia:
Zwalnia się od CŁA – przesyłki wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego (spoza UE) do odbiorcy znajdującego się na terytorium UE (np. w Polsce), zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. towary których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Zwolnienia tego nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zwalnia się o podatku VAT – import towarów umieszczonych w (takich) przesyłkach pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 22 euro. Ponadto należy mieć na uwadze, iż w przypadku towarów importowanych w drodze „zamówienia wysyłkowego”, nie stosuje się zwolnienia od podatku VAT.

Informacje na temat przepisów i formalności celnych, jakie obowiązują w UE wobec krajów trzecich – można uzyskać w Krajowej Informacji Skarbowej. Szereg informacji zawierają m.in. specjalnie przygotowane przez Ministerstwo Finansów dwie broszury informacyjne:

1)    Informacja dla przedsiębiorców na temat formalności celnych, jakie będą obowiązywać w przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

2)    Informacja o formalnościach celnych, których należy dokonać w odniesieniu do towarów, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. twarde wyjście)

W celu uzyskania informacji na temat przepisów i formalności celnych, jakie mogą/będą obowiązywać w UK (po wystąpieniu z UE) – należy kontaktować się z brytyjskimi władzami (organami). Wybrane informacje w tym zakresie mogą być dostępne w brytyjskich serwisach internetowych oraz informacja o stawkach celnych jakie mają obowiązywać w UK po „twardym” brexicie.