Transport międzynarodowy towarów

Czy po brexicie transport międzynarodowy towarów prowadzony na terytorium Wielkiej Brytanii nie będzie się już odbywał na postawie Międzynarodowej Licencji Transportowej i w związku z tym będą wymagane dodatkowe licencje lub zezwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii, jak to ma miejsce np. podczas wjazdu na teren Ukrainy?

Należy rozróżnić 2 sytuacje:

Uporządkowany brexit

W takim wariancie wyjście UK z UE odbywa się na podstawie wynegocjowanej Umowy Wyjścia. W takim wypadku w trakcie tzw. okresu przejściowego świadczenie usług transportowych UE-UK odbywałoby się na dotychczasowych zasadach. Zasady wykonywania połączeń transportowych po zakończeniu okresu przejściowego nie są jeszcze ustalone i będą zależeć od kształtu przyszłych relacji UE-UK.

Bezumowny brexit

W tym wariancie wyjście UK z UE następuje bez porozumienia co oznacza, że z dniem wystąpienia UK z UE całe prawo UE przestaje mieć zastosowanie do UK jako państwa członkowskiego UE. W braku innych rozwiązań legislacyjnych podstawą transportu UE-UK byłby system zezwoleń Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu.

Aby zapobiec przerwaniu połączeń transportowych w razie bezumownego brexitu Komisja Europejska w dniu 19 grudnia 2018 r. przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenie drogowego transportu towarowego w odniesieniu do wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Propozycja stanowi środek mający na celu zapewnienie podstawowej łączności pomiędzy UK a UE dla podmiotów z Wielkiej Brytanii czasowo przewożących towary do Unii, pod warunkiem że Zjednoczone Królestwo przyzna unijnym przewoźnikom drogowym równoważne prawa i  zapewni warunki dla uczciwej konkurencji.

Przedstawiony wniosek legislacyjny ma zapewnić czasowy, na okres 9 miesięcy, na zasadzie wzajemności, dostęp do rynku transportowego UE dla przewoźników Zjednoczonego Królestwa zajmujących się transportem  drogowym. Dokumentem upoważniających przewoźników drogowych  z UE (w tym z Polski) do wykonywania przewozów  drogowych na terytorium Zjednoczonego Królestwa ma być licencja wspólnotowa wydana na podstawie  rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. W stosunku do przewoźników z UK ma to być stosowna licencja wydana przez władze Zjednoczonego Królestwa.

Do tej pory UK nie przedstawiło informacji czy w razie bezumownego brexitu jednostronnie przynajmniej tymczasowo otworzy swój rynek dla przewoźników z UE zgodnie z propozycją KE.